ESCB741 Защитени територии

Анотация:

Да даде необходимите знания, свързани със значението на защитените територии и режимите за тяхното опазване.

Да запознае студентите с правния статут и управление на защитените територии (Закони, наредби, правилници).

Да запознае студентите с Международното законодателство в областта на защитените територии. Международни договори (Конвенции).

Да запознае студентите с Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ, и да представи на тяхното внимание планове за управление на защитени територии от различни категории.

Да запознае студентите, чрез практики, с някои от защитените територии в България, което включва посещение на поне една защитена територия от всички категории (национален и природен парк, резерват, поддържан резерват, природна забележителност, защитена местност)

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Българското законодателство в областта на защитените територии (категории защитени територии, управление на защитените територии, обявяване на защитените територии, планове за управление на защитените територии и т.н.)

Международното законодателство в областта (Конвенции, защитени територии от ЮНЕСКО - биосферни резервати и т.н.)

Къде могат да търсят информация за защитените територии (институции, литература, интернет ресурси и др.)

Проблеми на защитени територии в България.

2) могат:

Да участват в управлението на защитени територии;

Да извършват мониторинг и да правят предложения за превантивни дейности в защитените територии;

Да сформират и ръководят работни екипи за работа в областта на защитените територии (обосноваване, обявяване, оценка на антропогенен натиск от страна на туристи, посетители и др.)

Да презантират успешно защитените територии, да ги популяризират в международен мащаб.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Екология, биология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Същност и значение на защитените територии. Лекция

2.Възникване и развитие на мрежата от защитени територии. Лекция

3.Защитените територии по света. Лекция

4.Законодателство и нормативна база. Лекция

5.Категории защитени територии. Лекция

6.Резервати. Лекция

7.Национални паркове. Лекция

8.Природни забележителности. Лекция

9.Поддържани резервати. Лекция

10.Природни паркове. Лекция

11.Защитени местности. Лекция

12.Биоразнообразие. Защитени растителни и животински видове. Лекция

13.Управление на защитените територии; Заплахи за защитените територии от несъобазени с плановете за управление стопански и туристически дейности Лекция и практическо занятие

14.Планове за управление на защитени територии. Програма МАВ ("Човек и биосфера" ЮНЕСКО) Възможности за развитие на екологичния туризъм в защитените територии; Лекция и практическо занятие

15.Мониторинг и консервация на защитените територии. Лекция и практическо занятие

Литература по темите:

Близнаков А. Защитени територии. С., НБУ;2003;

Близнаков А, С. Коцева, Защитени територии - обекти на международен туризъм, С., НБУ, 2004 ;

Василев, Д., Екотуризъм в защитените територии - принципи и практики. Доклад - Първи национален екотуристически форум "Екотуризъм, планини и защитени територии - партньори за благоденствие", С., 2002;

Заключителен доклад от Световната конференция за екотуризъм. Квебек., Канада, май 2002;

Закон за биологичната разнообразие, (Обн. ДВ, бр. 77/2002);

Закон за защитените територии (Обн. ДВ, бр.133/1998 г., изм., бр. 23/2002 г.);

Национален парк "Пирин", План за управление 2000 - 2010 г. МОСВ, С., 2001

Средства за оценяване:

Тест 60%

Практическа задача 40%