APLB001 Физическа антропология

Анотация:

Курсът представлява въведение в проблемите на физическата (или биологична) антропология. Въвеждат се основните понятия и термини на дисциплината, откроявайки специфичния й характер като едно от главните направления в широката рамка на антропологията. Основните акценти ще бъдат поставени върху най-важните теми в развитието на физическата антропология – човешката еволюция, възникването на теориите за произхода на човека и естествения подбор, адаптирането на човека към околната среда като основна причина за социалното и биологично разнообразие. Курсът се състои от три части. Първата разглежда общата характеристика на физическата антропология като наука и представя историческото развитие на еволюционната теория за произхода на видовете (и в частност на човека). Втората част е посветена на основния за дисциплината проблем за човешкото разнообразие като резултат от процеса на адаптация на човека към околната среда. Третата част на курса разглежда основните проблеми на човешката еволюция от различните видове човекоподобни маймуни до появата на Homo Sapiens. Особено внимание се обръща на промените в културата и социалната организация на различните представители на рода Homo и техните предшественици – приматите.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· основните характеристики на физическата антропология като основен и специфичен дял в широката рамка на антропологичната наука

· особеностите на теориите за човешката еволюция, за произхода на човека и естествения подбор, за адаптирането на човека към околната среда като основна причина за социалното и биологично разнообразие

2) могат:

· да използват успешно основните понятия и термини в полето на физическата антропология


Предварителни изисквания:Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Физическата антропология като наука. Обект, основни понятия и методи. Принципи на холизма и релативизма.

2. Предпоставки за развитието на еволюционната теория. Ранни еволюционни идеи. Линей, Блуменбах,де Буфон, Ламарк, Лиел, Фогт, Хъксли, Хекел.

3. Дарвин и “произходът на видовете”. Дивергенция на признаците и усувуршенстване на организацията. Дарвин за произхода на човека и половия подбор.

4. Човешка генетика. Мендел и принципите на наследяването - принцип на сегрегацията и принцип на независимия избор. Ген, алела, фенотип, генотип, доминантни и рецесивни гени.

5. Механизми на естествения подбор. Естественият подбор при човека.

6. Форми на адаптация на човека към околната среда. Негенетични нагаждания към стресова околна среда - топлина, студ, височина.

7. Подходи в изучаването на човешкото разнообразие. Цветът на кожата и големината и строежа на тялото като основни характеристики.

8. Класификация на човешките групи. Видове теории за разнообразието. Културната същност на понятието “раса”.

9. Австралопитекът – най-ранен представител на хоминидите. История на находките. Характеристика на основните видове - afarensis, africanus, robustus, boisei.

10. Ранни представители на рода Homo – Homo habilis, Homo erectus. История на находките. Основни характеристики на двата вида.

11. Homo Sapiens – Homo Sapiens Neandertalensis и Homo Sapiens Sapiens. История на находките и характеристика на двата вида.

12. Посещение в антропологичния музей на БАН

Литература по темите:

Основна литература:

Boaz, N., A. Almquist. Biological Anthropology: A Synthetic Approach to Human Evolution. New Jersey: Prentice Hall, 2002

Кацарски, Ив. Родът Homo: Тяло, поведение и език в еволюция. Фабер, 2003

Допълнителна литература:

Alland, A. Jr. Human Nature: Darwins’ View. New York, 1985

Bowler, P.J. Theories of Human Evolution: A Century of Debate. Baltimore, 1986.

Brues, A. People and Races. 2nd edition. 1990

Day, M. Guide to Fossil Man: A Handbook of Human Paleontology. Chicago, 1986

Frisancho, A. R. Human Adaptation : A Functional Interpretation. 1981

Conroy, J. C. Primate Evolution. NY, 1990

Jolly, A. The Evolution of Primate Behaviour. McMillan, 1985

Klein, R. J. The Human Career : Human Biological and Cultural Origins. Chicago, 1989

Maitland, A. E. and D. C. Johanson. Blueprints: Solving the Mystery of Evolution. NY, 1989.

Miller, G. T. Living in the Environment. Wadsworth, 1990

Stein, Ph. and B. Rowe. Physical Anthropology. Fifth edition. 1993

Volpe, E. P. Understanding Evolution. 1985

Василев, Н. Човекът. С., 2003

Дарвин, Ч. Произход на видовете. С. , 1950

6. Дарвин, Ч. Произход на човека и половия отбор. С., 1947

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

тест 1 - 50 %

тест 2 - 50 %

Финално оценяване:

писмен изпит - 60 %

презентация - 30 %

Студентите завършват курса с оценка от текущо оценяване, която е сбор от оценките на двата теста през семестъра или с оценка от финално оценяване, което се състои от писмен изпит и презентация.