APLB006 Теренно антроположко изследване

Анотация:

Курсът въвежда студентите в принципите, подходите, методите, стандартите и проблемите на теренното антропологическо изследване. Състои се от теоретина част, групово изследване под супервизия и индивидуално изследване под супервизия.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Васил Гарнизов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентът започва да придобива умения за работа на терен и по специално:

- планиране на теренно изследване

- формулиране на очаквания и хипотези

- наблюдение на събития на терен

- описание на събития на терен

- свободно интервю във връзка с наблюдавани събития

- обработване на теренен материал

- презентиране на резултатите от теренно изследване
Предварителни изисквания:
Уводни курсове от сферата на антропологията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Преглед на очакванията на студентите от курса; обратна връзка относно реалистичността на очакванията им.

2. Теренното изследване: фундиращ и легитимиращ подход в антропологията

3. Планирането на теренното изследване

4. Първи стъпки на терен: контактът с Другия

5. Интегрирането в местното общество: подходи, възможности, граници, проблеми

6. Теренни методи - характеристика на включеното наблюдение

7. Теренни методи - проблеми и предизвикателства пред включеното наблюдение

8. Теренни методи - описанието; практическо занятие

9. Теренни методи - класическо интервю, основано на наблюдението

10. Теренни методи - стандартизирано, полустандартизирано и оворено интервю

11. Теренни методи - дълбочинно интервю и динамично интервю

12. Теренни методи за документиране вкл. аудио-, видео-, фото-

13. Теренни методи - интерпретацията, разбирането на Другия

14. Презентиране на резултатите от теренно изследване

15. Подготовка и планиране за самостоятелно теренно изследване - провежда се извънаудиторно

Литература по темите:

1. Елчинова, М. Предизвикателствата на включеното наблюдение. В: Ловци на умове. Лекции по антропология. Съст. П. Бочков, О. Тодоров. София, НБУ, 2001, с. 150-163. (прилага се в Мудъл)

2. Гарнизов, В. Група на терен, терен в групата В: Ловци на умове. 2. Лекции по антропология. София, НБУ, 2001, с. 150-163. (прилага се в Мудъл)

3. Крийд, Дж. Опитомената революция. София, 2003, с.130-147 (откъс, прилага се в превод в Мудъл)

4. Глюкман, М. Мостът (откъс, прилага се в превод в Мудъл)

5. Крейпо, Р. Културна антропология, с. 4-17 (откъс, прилага се в превод в Мудъл)

6. Филми за Самоа, Бушмени, ескимоси и др.

Средства за оценяване:

Оценката се формира на основата на:

1. Реферат, Анализ на антропологичен филм, Наблюдение и Интервю

2. Групово теренно изследване

3. Индивидуално теренно изследване