APLB737 Практика по визуална антропология

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в сферата на визуалната антропология чрез практическо занимание: визуалното като сфера на познание и като инструментариум за антропологично познание.

Изображенията са информация за дадена култура, но те са инструмент за изследване на култури - фотоси, видео документация, филми, визуални изкуства.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за визуалното като сфера на познание и като инструментариум; за ролята и функциите му в културите в исторически контекст;

Умения да отграничава визуалнота като сфера на познание и инструментариум; да анализира визуални обекти; да разчита послания на визуалното.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

задава се според конкретната проблематика;

Литература по темите:

В зависимост от конкретната задача

Средства за оценяване:

Изследователски проект и защита на проекта.