APLB409 Човекът: възраст и поколение

Анотация:

Курсът въвежда в основни концепции и понятия за възраст и поколение с акцент върху историчността при пормяна на понятията и концепциите. Анализират се култури в Африка, Латинска Америка и Азия с цел да се откроят ролята и функциите на категориите "възраст" и "поколение" в социалното структуриране и във времевата динамика на обществата.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят: дефинирането на основни понятия, свързани с антроположкото представяне на проблематиката за възрастта и поколението;

основни концепции за поколение в исторически дискурс;

новите парадигми на възраст - поколение (удължаване на времето на живеене и живеене на 4 поколения едновременно)

Могат: да осмислят културни реалии чрез основните понятия; да анализират конкретни случаи, свързани с развитието на човека през призмата на възрастта и поколението и съответните образи на културата; да разработят теза въз основа на наблюдение, да работят с емпирични материали и научна литература, свързани с индивидуалното развитие на човека.


Предварителни изисквания:
Курсът е въвеждащ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Човекът – между „природа” и „култура”.Природното и социалното в историческа перспектива. Произвеждащият човек и консумиращият човек заедно или срещу природата.

Категорията „възраст” (исторически ракурс). Въвеждане на понятието. Стари и млади - система за класификация.

Понятия за възраст – „абсолютна” и „относителна”. Възрастта - "граница" или "таван"; от умения-знания към компетенции. Надграждане на абсолютна и относителна възраст.

Понятия за възраст - „социална” и „хронологична”. значението на натрупани години и значение на усвоени роли: между съвременност и традиция или как измерваме промяната?

Възрастта като класификатор – „стари” и „млади”: промяна на съдържанието на категориити; младостта като агент на промяната; новото място на "старостта".

Възрастов период и биографична фаза.Обективно протичане на възрастта на живеене и субективното възприятие. възрастта като преминал период и като матрица за интерпретация на живота.

Категорията „поколение” – възможни научни дискурси.

Категорията „поколение” – исторически дискурс.

Поколението като класификатор – „бащи” и „деца”.

Възраст и поколение – „моментна снимка” и динамика на промяната.

Възраст и пол – отношения на допълнителност.

Пол и поколение – процеси на модернизация.

Възрастови субкултури (традиция, модерност, пост-модерност).

Поколенчески култури – културни трансформации във времето.

Семинар

Литература по темите:

Задължителна (заглавията съдържат библиография).

Антропология на фолклора. Т. Ив.Живков, В. Гарнизов (съст.). Български фолклор, 1994,2.

Бокова И. Човекът и неговите възрасти във фолклорната култура. – Известия на Историческия музей, Кюстендил. Т. 4. Кн., 1992.

Бокова И. Детството - възрастов период и биографична фаза. - Сборник с материали от конференцията "Човекът зад ъгъла на ХХ век". Акад. изд. “М. Дринов”. С., 2000.

Бокова И. Децата коледари - социален статус и обредни функции. - Български фолклор,1989, 3, 27-36.

Гаврилова Р. Колелото на живота. Изд. на СУ”Св. Климент Охридски”, 1999.

Езикът на тялото. Т. Ив. Живокв, И. Станоева (съст.). Български фолклор, 1995,4.

Леви-Строс, Кл. Структура на мита. (Структурална антропология І). Изд. “София – С.А.”

Допълнителна:

В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология. (Б. Николов, Р. Даскалов – съст.) ЛИК. С., 2000.

Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины. Л., 1988.

Живков Т. Ив. Народ и песен. С., 1977.

Иванов В. Вс., В. Н. Топоров. К истокам славянской социальной терминологии. - В: Славянское и балканское яз кознание. М., 1984.

Кон И. С. Ребенок и общество. М., 1988.

Леви-Строс, Кл. Структурална антропология ІІ. ИК “Хр. Ботев”. С., 1995.

Радклиф – Браун А. Р. Структура и функция в примитивното общество. ЛиК. С., 1997.

Социология на личността. (Л. Деянова – съст.). С., 1991.

Тяло и телос. Т. Ив. Живокв, И. Станоева (съст.). Български фолклор, 1995,3.

Допълнителна литература

Харузина Э. Участие детей в обрядовой жизни. - Этнографическое обозрение, Санкт-Петербург, 1911.

Auge M. La guerre des reves. Excercices d'ethnofiction. Seuil, 1997.

Aries Ph. L’enfant et la vie familiale soud l’Ancien Regime. Plon, 1960;

Attias -Donfut Cl. Penser la generation. PUF, 1988.

Jolas T., M.-Cl. Pingaud, Y. Verdier, Fr. Zonabed. Une campagne voisine. Eds. de la MSH. P., 1988.

Charruty G. Anthropologie et psychalyse. Le dialogue inacheve. - In: G.Althabe, D.Fabre, G.Lenclud (sous la direction). Ethnologie du present. Cahiers d'ethnologie de France, VII, 1993.

Enfants et societe. Annales de demographie historique. P., 1973.

La notion de personne en Afrique noire. P., 1973.

Le corps en jeu. J. Hainard, R. Kaehr (eds.). Musee d’ethnographie de Neuchatel, 1983.

Le monde d’ou viennent les enfants. Universite libre de Bruxelles, 1989.

Les Plantes et les Saisons. Calendriers et Representations. Textes reunis et representes par M. Mesnil. Universite libre de Bruxelles, 1990.

Martin J.-B. (reuni par). Corps, religion, societe. Presses universitaires de Lyon. 1991.

Mead M. Sex and Temperament in three primitive societies. N. Y., 1963.

Riviere Cl. Les rites profanes. PUF, 1995.

Van Gennep A. Les rites de passage. P., 1958.

Verdier Y. Facons de dire, facons de faire. La laveuse, la couturiere, la cuisiniere. Eds. Gallimard, 1979.

Поредици:

ABC на етнологията, Антропологични изследвания 1-3, Балканистичен преглед, Български фолклор, Българска етнология и др., L’Homme; Ethnologie francaise; Etudes rurales L’Uomo, etc.

Средства за оценяване:

? есе по една от семинарните теми: 40%;

? участие в дебат по време на семинарите: 20%;

? реферат (или анотация) върху текст от посочената библиография по въпроса:40%;

? изпитен резултат: