ADMB023 Самобитност и чужди влияния в българските институции

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с развитието на българските институции от Освобождението до наши дни. Ще бъде направен анализ както на чуждите влияния, така и на собствените традиции в тази сфера, като особено внимание ще бъде обърнато на промените предизвикани от членството ни в ЕС.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят през какви етапи е преминало изграждането на българските институции.

Студентите ще могат да преценяват положителното и отрицателното в използването на чуждите модели в българската администрация, както и какви са пътищата за реформирането им.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в темата

2. Българската нация и институции в рамките на Османската империя

3. Временното руско управление

4. Българската държава след Освобождението - традиции и нововъведения в институциите.

5. Тест

6. България и институциите ? от 1934 г. до 1944 г.

7. Превратът през 1944 г. и институциите до приемането на Димитровската конституция.

8. Институциите на тоталитарната държава

9. Документален филм - Министерски съвет на България

10. Писмен изпит

11. Институциите на България от края на тоталитаризма до приемането ни в ЕС

12. Реформите на страната позволили влизането в ЕС

13. Институциите на България след влизането в ЕС

14. Тест

15. Обобщение на курса

Литература по темите:

Основна

Литература: Търновска конституция

Конституция на Република България от 1991 г.

.“Закон за местното самоуправление и местната администрация”

“Закон за административно-териториалното устройство на Р. България”

“Закон за държавния служител”

“Закон за администрацията”

сб. Българските държавни институции 1879-1986 г. С. 1986 г.

Допълнителна

Л. Владикин “История на Търновската Конституция”, С. 1994

Мария Манолова –“История на държавата и правото” С. 2001

G. Peev, ``La police bulgare`` in “Bulgarian Historical Review`` No. 2-3, 1997,

Г. Пеев “Изграждане на тайната полиция в Княжество България” – сб. “Държавността в историята” С. 2001 г.

Г. Пеев “Организиране на финансовата система на Българското Княжество до 1894. Изборът на модели” в Исторически преглед № 1, 1994-1995

сп. “Парламентарна демокрация” бр. 8 от 1998 г.

Г. Пеев – Използването на чуждия опит при изграждането на данъчната система на Княжество България – в Известия на държавните архиви кн. 68 от 1994 г

.Сб. “120 години изпълнителна власт” С. 1999

Сб. “Създаване и развитие на модерните институции в българското възрожденско общество” С. 1996

Средства за оценяване:

Студентите ще имат възможност да бъдат оценени посредством 2 теста, 1 презентация и финален изпит.