ADMB030 Управление на администрацията

Анотация:

Курсът “Управление но администрацията” е предназначен за студенти записали minor – програма – втора специалност „Администрация и управление“ в НБУ. Обучението в курса предоставя фундаментални базови знания за същността на управлението в администрацията. Актуалността му се определя от историческото развитие на науката за управлението, чрез осмисляне идеите на нейните класици и на техните последователи. В съвременни условия нуждата от професионално обучени специалисти-мениджъри във всички нива на държавното и публичното управление е голяма. Тематиката на курса е съобразена с образователната подготовка на обучаваните и е адаптирана към изискването за атрактивност и придобиване на нови управленски знания и умения. Изучаваната тематика има не само теоретична, но и практико-приложна насоченост. Обучението е с акцент към придобиване на цялостна представа от обучаваните за научните и практико-приложните аспекти на управлението на администрацията.

Обект на изучаване е управлението, което се осъществява от органите на държавно и публично управление в Република България.

Предмет на курса са теоретичните основи на управлението на администрацията, основните управленски функции, вземането на управленски решения и делегиране на правомощия. В курса се изучават теми за управлението на различни публични организации, на човешките ресурси в тях, както и на основните дейности на държавната администрация.

Целите на курса са:

• овладяване на широкопрофилни теоретични знания за управлението в държавната администрация и подходите за осъществяването му от оправомощени органи и ръководни служители в администрацията;

• придобиване на практически умения за управленските и организационноправни аспекти на основни и специфични дейности, които органите и ръководните служители в администрацията осъществяват.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) ще знаят:

• многообразието от проблеми възникващи при осъществяването на управлението на държавната администрация от органи и ръководни служители, както и начините за формиране на успешни публични политики;

• какви са основните функции на управлението;

• как се вземат управленски решения и се делегират правомощия;

• какви са основните подходи и процеси на управлението в администрацията.

2) ще могат:

• да организират управлението на основни и специфични дейности осъществявани от органи и ръководни служители в администрацията;

• да съдействат на органите на държавното и публичното управление при предоставянето на публични услуги в различните публични сфери.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност на управлението на администрацията - лекция 2 ч

2. Формиране на теорията и практиката на публичното управление - лекция 2 ч

3. Управление на структури от държавната администрация - лекция 2 ч

4. Управление на администрацията на организации за публични услуги и на публични организации с идеална цел - дискусия 2 ч

5. Управление на администрацията на публични стопански организации - дискусия 2 ч

6. Планиране в държавната администрация - лекция 2 ч

7. Организиране, координиране, ръководене, мотивиране и контрол на изпълнението на дейностите в администрацията - лекция 2 ч

8. Същност и класификация на упрваленските решения - лекция 2 ч

9. Методи и модели при вземане на управленски решения. Разпореждания и делегиране на правомощия - лекция 2 ч

10. Набиране, подбор и назначаване на служители в администрацията - дискусия 2 ч

11. Системи за кариерно развитие в държавната администрация - дискусия 2 ч

12. Управление на основни административни дейности - лекция 2 ч

13. Управление на специфични административни дейности - лекция 2 ч

14. Управление на дейности на правоохранителните органи - лекция 2 ч

15. Тест - текущо оценяване 2 ч

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски Н., Публично управление, Изд. «Класика и Стил», С., 2008 г.

Арабаджийски, Н. Организация на публичната администрация в Република България. Изд. НБУ, С., 2010 г.

Рибарска, Ем., В. Василев, Ив. Величков. Основи на публичния мениджмънт. Изд. ЮЗУ "Неофит Рилски", Бл., 2005 г.

Рибарска, Ем. В. Василев. Публичен мениджмънт. Изд. БОН, Бл., 2009 г.

Василев, В. Г. Кресналийска, О.Чорбаджийска. Ефективен публичен мениджмънт. Изд. ЮЗУ "Неофит Рилски", Бл., 2011 г.

Ставрев, Св. Основи на мениджмънта. Изд. ПУ „П. Хилендарски“, 1996 г.

Ставрев, Св. Основи на управлението. С., 1999 г.

Ставрев, Св., А. Вълков. Основи на управлението на публичния сектор. Изд. Парадигма, С., 2008 г.

Ставрев, Св. Кризата на публичния мениджмънт. Изд. «Класика и Стил», С., 2007 г.

Христов, Хр. Управление на публичния сектор. Изд. УНСС, С., 2004

Христов, Хр. Нови подходи в управлението на публичния сектор. Изд. УНСС, С., 2005г.

Допълнителна

Ангелов, А. Основи на мениджмънта. Изд.Тракия-М, С., 1998 г.

Василев, В. Теория на управлението. Изд. "Пирамида Б и В". Бл., 2011 г.

Димитров, Д., Хр. Драганов. Технология на управлението. В., 1980 г.

Конакчиев, Д. Икономика на публичния сектор. Изд. ВСУ "Черноризец Храбър", В., 2005 г.

Кънчев, М. Основи на управлението. С., 1999 г.

Личев, И. Управление на организациите в публичния сектор. Сб. „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, Изд. ГАЛ-ИКО, С., 2000 г.

Николов, Н. Мениджмънт. С., 2007 г.

Николов, Ив. Теория на социалните системи за управление. С., 1981 г.

Палешутски, К. Мениджмънт. Изд. Форчън, Бл., 1994 г.

Санов, В. Основи на управлението. Изд.УНСС, С., 1996 г.

Станчева, А. Основи на управлението. Изд. СТЕНО, В., 2006 г.

Харизанова, М., М. Кузманова, М. Александрова – Бошнакова, Н. Миронова - Реформите в публичния мениджмънт на страните от ОИСР. Изд. ВСУ "Черноризец Храбър", С., 2000 г.

Публичен стратегически мениджмънт. Тунинг проект "Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения". С., 2009 г.