ADMB013 Самостоятелна работа: "Основи на публичната администрация"

Анотация:

Курсът Самостоятелна работа: Основи на публичната администрация е извънадутирона учебна форма в minor-програма-втора специалност „Администрация и управление“. Същият предвижда решаване на поставена индивидуална задача, която се представя от студентите под формата на писмена разработка - работен проект по тема посочена в тематичния план, определена от преподавателя и негова презентация.

Проектът трябва да отразява нормативната уредба за организацията и управлението на определена от преподавателя публична организация от системата на публичната администрация или на дейности осъществявани от нея в публичния сектор. Същият трябва да е в съответствие с действащото законодателство в Република България и да е подкрепен с примери от практиката. Обемът на проекта не е ограничен.

Презентацията трябва да е в рамките на 10-15 минути.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучаваните ще придобият практически умения да търсят, систематизират и анализират нормативни актове и литературни източници за организацията и управлението на различни публични организации от системата на публичната администрация, както и на основни дейности, които те осъществяват.
Предварителни изисквания:
Придобити знания и умения от аудиторния курс ADMB006 Основи на публичната администрация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Организация и управление на структура от централната държавна администрация

2. Организация и управление на структура от териториалната държавна администрация

3. Организация и управление на публична стопанска организация

4. Организация и управление на организация за публични услуги

5. Организация и управление на публична организация с идеална цел

6. Организация и управление на човешките ресурси в публична организация

7. Организация на основни административни дейности на публична организация

8. Организация на специфични административни дейности на публична организация

9. Организация и управление на дейности на правоохранителни органи

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски Н., Организация на публичната администрация в Република България. НБУ. С., 2010 г.

Арабаджийски Н., Основи на публичната администрация. Обща част., Сиела, С., 2005 г.

Арабаджийски Н., Основи на публичната администрация. Специална част., Сиела, С., 2005г.

Допълнителна

Балабанова, Хр. Държавните служители в законодателството на Република България. С., 1994 г. - монография

Балабанова, Хр. Администрация на изпълнителната власт в законодателството на Република България. Албатрос. С., 2000 г. - монография

Бенев, Б. Основи на теорията на държавната администрация. Фенея. С., 2000 г. – учебно помагало

Бенев, Б., Величков, Ив. Терминологичен речник по публична администрация. С., 2001 г. - речник

Близнашки, Г. Принципи на парламентарното управление. СУ «Св.Кл.Охридски». С., 1999 г. - монография

Босер, Д., Демке, Кр. Държавната служба в страните кандидатки за членство в ЕС. НБУ. С., 2003 г. - монография

Ботев, Й. и колектив. Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите в общинската администрация в Република България. СУ «Св.Кл. Охридски». С., 2001 г. – учебно помагало

Величков, Ив., Бенев, Б. Теоретически основи на публичната администрация. Част първа. Бл., 2004 г. – учебно помагало

Величков, Ив., Бенев, Б. Държавна администрация. Част втора. С., 2004 г. – учебно помагало

Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 2002 г. - монография

Воденичаров, Ал. Местното управление във Франция. ЮЗУ «Н.Рилски», Бл., 2002 г. - монография

Георгиев, Л. Поредица от доклади на OECD, SIGMA, PHARE, (доклад №№14, 16, 21, 23). НБУ. С., 1999 г. – научни доклади

Георгиев, Г., Христов, Ч. Статут и заплащане на държавния служител – цялостна нормативна уредба, професионални разяснения и правен коментар. С., 2000 г. – учебно помагало

Демке, Кр. Държавните служители различни ли са заради това, че са държавни служители? Държавният служител - начин на действие. НБУ. С., 2006 г. – монография

Димитров, Д. Държавнослужебно право на Република България. Сиела. С., 2010 г. – учебник

Иванов, Хр. Гражданско общество и концепции за граждански контрол. С., 2002 г. – монография

Иванова, Л. Административно обслужване на «едно гише». С., 2003 г. – монография

Костов, Д. Държавна служба. С., 2002 г. - монография

Кискинов, В. Електронно правителство. С., 2003 г. – монография

Къндева, Ем., Йорданов, Б. Правен режим на държавната служба. Сиела. С., 2002 г. – учебно помагало

Къндева, Ем. Публична администрация. Сиела. С., 2008 г. – учебник

Къндева, Ем., Спиридонова, Ив. Сравнителна публична администрация. Държавно управление и администрация в други страни. Сиела. С., 2006 г. - монография

Лазарова, Д. Коментар на наредбата за атестиране на служителите от държавната администрация. Сп. Публична администрация. С., бр.2/2002 г. - статия

Манжно, М. Публична администрация и услуги в обществен интерес: Каква европеизация? НБУ. С., 2006 г. - монография

Манлиев, Г. Разяснения за приложението на Стратегията за обучение на служителите в администрацията. Сп.Публична администрация. С., бр.2/2002 г. - статия

Павлов, П. Публичният достъп до официална информация в процеса на българската административна реформа. Конференция «Месец на науката – Варна». В., 1999 г. – научен доклад

Павлов, П., Михалева, С. Институцията «Омбудсман» – инструмент за защита на гражданските права и интереси в информационното общество. Конференция «Месец на науката – Варна», В., 1999 г. – научен доклад

Павлов, П., Михалева, Св. Основи на публичната администрация. ВСУ «Черноризец Храбър». В., 2000 г. – учебно помагало

Сивков, Цв. Военният омбудсман според законодателството на Федерална република Германия. Сп. Съвременно право, бр.1/2000 г. - статия

Славова, М. Сборник нормативни актове «Държавна служба». С., 2000 г. – учебно помагало

Славова, М. Сборник нормативни актове «Местна власт». С., 2001 г. – учебно помагало

Славова, М. Омбудсманът – българска перспектива. С., 2002 г. - монография

Стефанова, М. Местна власт и местно самоуправление. С., 2003 г. - учебник

Стефанова, М., Калфова, Ел. Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление. С., 2004 г. – научни доклади

Танев, Т., Верхайн, Т. Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст. Гал-ико. С., 2000 г. – научни доклади

Танева, Ал., Георгиева, Ян. Публична администрация в политическа среда, СУ «Кл.Охридски», С., 2004 г. - тестове

Христов, Хр., П. Павлов, П. Кацамунска. Основи на публичната администрация. УНСС. С., 2007 г. - учебник

Периодика

Годишник на Центъра по публична администрация, Том VII, 2012 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том VI, 2011 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том V, 2010 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том IV, 2009 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том III, 2008 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том II, 2005 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том I, 2004 г.

Средства за оценяване:

Студентите представят проектите си чрез презентация. Задават им се уточняващи въпроси от преподавателя и от другите присъстващи студенти.

Крайната оценка се формира от три оценки:

- 30% от оценка на презентацията;

- 50% от оценка на проекта;

- 20% от оценка на утно изложение по отговорите на зададените въпроси.