BUTB004 Семинар: Видове туризъм

Анотация:

• Семинарът „Видове туризъм“ има за цел да запознае студентите с развитието на съвременните видове и форми на туризма през призмата на добри национални и международни практики.

• Студентите ще имат възможност да анализират различните видове туризъм и тяхната специфика, както и ключовите публики, които те привличат. Въз основа на получени вече знания, семинарът ще надгражда умения и първоначални практически знания за предлагане на качествен туристически продукт в рамките на различните видове туризъм (културен, еко, градски, здравен и СПА, спортен, селски, кулинарен и др.).

• Чрез разработване на проект за специализирани маршрути или специални събития, съобразно спецификата на избраните видове туризъм, студентите ще запознаят с промените и новите изисквания към работата в туристическата индустрия в контекста на все по-динамичното прилагане на новите технологии, иновации и дигиталния маркетинг в туризма.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и спецификата на отделните видове туризъм

• Нагласите и мотивацията на ключовите публики при избор на различните видове туризъм

• Силните страни на видовете туристически обекти, свързани с избора на дестинация при практикуване на различни видове туризъм

2) могат:

• Да сравняват и различават характерните особености на видовете туризъм

• Да предлагат маршрути, специални събития и др., според изискванията на потребителите

• Да прилагат стандарти, правила и комуникации, свързани с индустрията на свободното време в контекста на избрания вид туризъм


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработване на специализиран маршрут с цел привличане на повече платежоспособни туристи към различните видове туризъм (по избор на студента)

Литература по темите:

1. Алексиева, С. Културният туризъм – мисията на Велико Търново, С., 2011

2. Алексиева, С., Бокова, И., Туризъм и културно наследство, С., 2013

3. Емилова, И., Мария Бистрина, М., Новите измерения на градския туризъм – В: Сб. Бизнесът - позитивната сила в обществото, С., 2014

4. Нешков, М., Дъбева, Т., Милева, М.,Ракаджийска, С., Маринов, Казанджиева, В., Въведение в туризма, Варна, 2013

5. Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, С., 2005

6. Рибов, М., М. Станкова, П., Димитров, И. Емилова и кол., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, С., 2008

7. Стамов, С., Никовска, К., Специализирани видове туризъм, том 1 и том 2, Стара Загора, 2011

• Сборници:

1. Сб. Винен туризъм, Варна, 2009

2. Сб. Културното наследство в съвременния град, С., 2009

3. Сб. Културният туризъм – бъдещето на България, Варна, 2010

4. Сб. Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза, С., 2011

5. Сб. Здравен туризъм, Варна, 2013

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 100%