BUTB402 Регионална икономика и развитие на туризма

Анотация:

• Курсът разглежда развитието на българските региони в зависимост от състоянието и развитието на туристическия бизнес, повлиян от икономическата среда, традициите, националната психология и изискванията на националните и чуждестранни клиенти. Несъответствията в местните представи за туристическите услуги, националните планове, програми и стратегии за регионално развитие и изискванията на международния туристически пазар.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• - Влиянието на регионалните и локални исторически и социо - културни предпоставки за развитието на българския туризъм; Новите изисквания към туристическия бизнес при прехода към пазарна икономика в контекста на регионалното развитие; регионалната политика на Европейския съюз концентрирана върху туризма; факторите и условията под влиянието на които туристическият бизнес участва във формирането на европейските региони за развитие; отражението на туризма върху глобалното развитие;

2) могат:

• - Да изпълняват задачи, свързани с осъществяването на планове и стратегии за регионално развитие на средно и над средно изпълнителско ниво с акцент върху участието на туристическия бизнес; да съдействат за реализирането на ефективни връзки между местните и регионални власти по използването и развитието на туристическите ресурси и създаването на заетост в туризма; да предлагат идеи за разработването и финансирането на проекти по структурните фондове на ЕС;


Предварителни изисквания:
Студентите да са изучавали Основи на икономиката

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Регионална икономика и регионално развитие. Натрапената регионалност.

2 Ресурсен потенциал и икономическо преструктуриране (на примера на туризма).

3 Регионално развитие, туризъм и икономически растеж.

4 Общоевропейски ценности и нагласи. Национална, регионална и местна предразположеност към обслужване. Социално-културни въпроси на регионалното развитие и туристическия бизнес.

5 Регионално развитие, туристически бизнес и основни човешки жизнени функции (труд, обитаване, отдих и обслужване).

6 България в общата европейска регионална политика за развитие на туризма.

7 Туризмът като приоритет в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.

8 Урбанизация и деурбанизация. Туристическа привлекателност и туристическа несъстоятелност.

9 Оперативна програма Регионално развитие и устойчиво развитие и туризма – европейски, регионални и локални проблеми.

10 Асиметричност в регионалното развитие на Европейските и българските региони- туристическа рефлексия.

11 Селски туризъм и регионално развитие.

12 Културен туризъм и регионално развитие.

13 Регионални планове и проекти за развитието на туризма. Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022

14 ……………..………………………………………

15 ……………..………………………………………

Литература по темите:

Георгиев, Людмил…Регионални и общински несъответствия. С., „Планета – 3“, 2012 г.

Георгиев, Людмил… Регионална икономика, С., 2009 г.

Михайлов, Михаил Устойчиво развитие на туризма, С. Нов български университет,2013 г.

Селски туризъм, С., Тересс Проект 2009 г.

Dissart, Jean-Christophe, Jeoffrey Dehez, Jean-Bernard Marsat. ourism, Recreation and Regional Development. Ashgate, 2015, France.

Tourism and Regional Development (Research network), http://www.regionalstudies.org/networks/network/tourism-and-regional-development

Tourism and its Contribution to Regional Development: Three Case Studies, https://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa01p273.html

Build on sustainable tourism sector, http://www.interreg4c.eu/focus-on-tourism-for-regional-development/

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 2 есета

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА презентация