BUTB401 Специализирани видове и форми на туризма

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите със специализираните видове туризъм и тяхното развитие в България и по света. Предмет на основната част от предлаганите теми са същността и значението на различните видове туризъм и мястото им в съвременната туристическа индустрия.

• В рамките на курса се представят накратко историята, развитието и значението и на видовете културен туризъм – религиозен, образователен, фестивален, туризмът, свързан с културно-историческото наследство, винен и др. Специално място се отделя на спецификите на градския/деловия, здравния, СПА и уелнес, еко, селски, спортен и кулинарен туризъм.

• Сред основните теми на курса са спецификите на отделните видове специализиран туризъм, техните публики, послания и проблеми у нас. Проследяват се развитието им в практиката на българския туризъм, различните рекламни и PR кампании за тяхното популяризиране и най-известните специални фестивали и събития, свързани с тях.

• Курсът включва анализиране на добри български и световни практики и тенденциите, свързани с популяризиране на съвременния културния туризъм - чрез новите медии и социалните мрежи, чрез представянето на страната в интернет пространството, на международните и националните туристически изложения и борси и др.

• В рамките на курса се планират дискусии по различни теми, анализ на случаи от практиката, разработване на самостоятелни курсови работи, посещение и отразяване след това на конкретни събития в областта на културния туризъм и др.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• основни определения и ключови понятия за различните видове специализиран туризъм

• кои са най-интересните видове културен туризъм и мястото им в съвременната туристическа индустрия

• кои са подизпълнителите и партьорите в утвърждаването на различните видове туризъм (държавни и общински институции и организации, неправителствен сектор, културни, образователни и музейни институции, туристически бранш и др.)

• как се подготвя, организира и финансира рекламирането и промоцирането на различните видове специализиран туризъм у нас и в чужбина

2) ще могат:

• да разграничават и представят различните видове културен туризъм

• да анализират силните и слабите страни на специализираните видове туризъм и развитието им у нас

• да подготвят проекто-план за съвместната работа на публичната администрация, местната общност и различните заинтересовани страни за увеличаване на потенциала на специализираните видове туризъм

• да подготвят проект на специализирани маршрути за български и чуждестранни туристи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по туризъм

• първоначални знания по география на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1 Специализирани видове и форми на туризма. Основни характеристики. Развитие, значение и тенденции в рамките на световния туризъм.

Тема 2 Същност и значение на културния туризъм. Видове културен туризъм.

Тема 3 Ресурси за развитие на културен туризъм (анализ на случаи).

Тема 4 Религиозен туризъм – същност и специфични характеристики.

Тема 5 Винен туризъм - същност и специфични характеристики.

Тема 6 Екотуризъм - същност и специфични характеристики.

Тема 7 Делови и градски туризъм - същност и специфични характеристики.

Тема 8 Съвременни тенденции в развитието на деловия и градския туризъм (анализ на случаи).

Тема 9 Селски туризъм - същност и специфични характеристики.

Тема 10 Здравен и СПА туризъм - същност и специфични характеристики.

Тема 11 Съвременни тенденции в развитието на СПА и уелнес индустрията (анализ на случаи).

Тема 12 Спортен туризъм - същност и специфични характеристики

Тема 13 Кулинарен туризъм - същност и специфични характеристики (анализ на случаи)

Тема 14 Специализираните видове и форми на туризма и устойчиво развитие на дестинацията (анализ на случаи).

Тема 15 Роля и място на специализираните видове и форми на туризма в индустрията на свободното време (анализ на случаи).

Литература по темите:

1. Алексиева, С., Връзки с обществеността на културния туризъм, С., 2004

2. Алексиева, С. Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2008

3. Алексиева, С. България-Китай. Културен туризъм, С., 2010

4. Алексиева, С. Културният туризъм – мисията на Велико Търново, С., 2011

5. Алексиева, С., Популяризиране на културното наследство в града (успешни български примери). В: Годишник на департамент „Антропология”, НБУ, бр. 4, 2010 - http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=5

6. Алексиева, С., Бокова, И., Туризъм и културно наследство, С., 2013

7. Емилова И., Технология и организация на туристическите дейности, С., 2008

8. Емилова, И., Мария Бистрина, М., Новите измерения на градския туризъм – В: Сб. Бизнесът - позитивната сила в обществото, С., 2014

Костов, Е., Културният туризъм, С., 2001

9. Маринов, С., Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация, Варна, 2006

10. Марков, Ив. Апостолов, Н., Туристически ресурси, В. Търново, 2008

11. Нешков, М., Дъбева, Т., Милева, М.,Ракаджийска, С., Маринов, Казанджиева, В., Въведение в туризма, Варна, 2013

12. Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, С., 2005

13. Рибов, М., М. Станкова, П., Димитров, И. Емилова и кол., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, С., 2008

14. Рибов, М., и колектив, Туризмът в ерата на качеството, С., 2008

15. Стамов, С., Никовска, К., Специализирани видове туризъм, том 1 и том 2, Стара Загора, 2011

• Сборници:

1. Сб. Винен туризъм, Варна, 2009

2. Сб. Културното наследство в съвременния град, С., 2009

3. Сб. Културният туризъм – бъдещето на България, Варна, 2010

4. Сб. Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза, С., 2011

5. Сб. Здравен туризъм, Варна, 2013

• Специализирани списания и интернет сайтове:

„Бакхус” (архив)

Happy Weekend (архив)

„Туризъм и отдих”(архив)

„Одисей” (архив)

„Черга”(архив)

„Травел Мегазин"(архив)

http://whc.unesco.org/

www.horemag.bg/

www.thexperts.bg

http://www.divino.bg/

http://www.europeanspas.eu/

http://worldfoodtravel.org/

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 60%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ - 70%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 30%