GENB073 Въведение в административни теории и системи

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в основните понятия, теории и идеи в административните системи. Ще бъдат разгледани произхода, еволюцията и съвременните проявления на държавно-административното управление в пряка връзка с политическото и социалното развитие на обществата и институциите

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р
гл. ас. Ангел Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия в публичната администрация

• Развитието на административната теория

• Взаимовръзката между политическите и административните практики

2) могат:

• Да сравняват и разграничават административно-политическите модели

• Да разпознават дефицитите в политическото и административното управление


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

Лекция 1: Въведение – предмет, цел и задачи на курса. Терминологично уточнение – общото и специфичното между политика, държавно управление, администрация.

• Основни понятия: политика, държавно управление, администрация

• основни факти и реалии: пряката връзка между развитието на обществото, държавата и администрацията

• големите изследователи и автори в областта – Н. Арабаджийски, Т. Танев, Е. Къндева, Т. Верхайен

Лекция 2. Първобитнообщинни и антични общества – родова община, класическа

епоха, източни деспотии

• основни понятия – античност, класическа епоха, полис, демокрация, тирания

• основни факти и реалии: генезиса на първите общества се обуславя от много фактори, неизменна част от които са развитието на йерархии и управлението на обществени отношения и ресурси

• големите изследователи и автори в областта – Аристотел, Тойнби

Лекция 3. Средновековие, феодализъм, абсолютни монархии

• основни понятия – съсловия, феодали, васали, църква

• основни факти и реалии: с утвърждаването на водещата роля на църквата в Европа се установяват специфични процеси и структури, които в общи линии водят до научен и културен застой, но и подготвят почвата за Ренесанса и Великите географски открития.

• големите изследователи и автори в областта – Тома Аквински, Фернан Бродел

Лекция 4. Великите революции

• основни понятия – свобода, равенство, либерализъм, консерватизъм, революция

• основни факти и реалии: натрупаните социални напрежения, съчетани с възхода на либералните идеи водят до избухването на множество революции през 18, 19 и началото на 20 век – от индустриалната революция, през политическите революции в САЩ и Франция, до появата на социалната държава и революцията от 1917 г. в Русия

• големите изследователи и автори в областта – Ж.Ж.Русо, Едм. Бърк, Токвил, Маркс

Лекция 5. Възникване на модерната публичната администрация и концепцията за бюрокрация

• основни понятия: бюрокрация, „обществен договор”,

• основни факти и реалии: предпоставки за появата на бюрокрацията и първа употреба на термина през термина през 1764 г.

• големите изследователи и автори в областта, Дейвид Куумс, Мартин Алброу, Леонард Уайт

Лекция 6. Развитие на административните идеи през 18 и 19 век

• основни понятия: елити, Наполеонов, Пруски, Викториански модел

• основни факти и реалии: замяната на „управляващите елити – тези по рождение са заместени от образованите и умеещите”.

• големите изследователи и автори в областта: фон Хумболд, Йохан Гьорес, Уилсън

Практическо занимание 1. Идеите на Платон, Аристотел и Цицерон за устройството на държавата и публичното управление – студентски презентации

Практическо занимание 2. Средновековната политическа и административна теория – дискусия

Практическо занимание 3. Ролята на революциите за развитието на обществото - дискусия

Практическо занимание 4. Бюрократичен (Веберов) модел - Дискусия на базата на произведения на М. Вебер

Практическо занимание 5. Разликата между неокласическия модел, новия публичен мениджмънт и „Добро управление” - Представяне на студентски презентации

Практическо занимание 6. Разликата между неокласическия модел, новия публичен мениджмънт и „Добро управление” - дискусия

Практическо занимание 7. „Бъдещето на публичната администрация” - дискусия

Практическо занимание 8. Политическата система на България - дискусия

„Бъдещето на публичната администрация” - дискусия

Тест 1. Разликата между неокласическия модел, новия публичен мениджмънт и „Добро управление” - Тест

Втори Семестър

Лекция 7. Развитие на административната теория в България

• основни понятия – държавна служба, реформа, цели пред държавното управление

• основни факти и реалии – законовата регламентация на администрацията и държавните служители не успява да създаде стабилна рамка, в която държавната служба да гарантира успеха на публичните политики.

• големите изследователи и автори в областта П. Стайнов, Е. Къндева

Лекция 8. Същност, структура и функции на съвременните политически системи. Ефективност на политическата система

• основни понятия – политика, система, граждани, институции

• основни факти и реалии – политическата система има база, структура и ефективност, като има пряка връзка между тези компоненти. Основните функции, които изпълнява са социализация, институционализация и упражняването на властта.

• големите изследователи и автори в областта – Д. Ийстън, М. Дюверже, М. Семов, А. Тодоров

Лекция 9. Конституция, политическа система, държавно управление.

• основни понятия – конституция, учредителна власт

• основни факти и реалии – възникването на писмено законодателство, а в последствие разграничаването на основен от други закони са фундаментите на модерните общества.

• големите изследователи и автори в областта – Т. Хобс, Дж. Лок, Дж. Мадисън, Борис Спасов, Е. Друмева

Лекция 10. Конституционно-плуралистични (демократични) системи – обща

характеристика. Типология

• основни понятия – демокрация, плурализъм, разделение на властите, права, свободи

• основни факти и реалии – Съвременната демокрация е сравнително нова форма на политически режим и се основава на индивидуалните права и свободи, разделението на властите, политическия плурализъм и др.

• големите изследователи и автори в областта – Ш. Монтескьо, Дж. Сартори, Р. Дал

Лекция 11. Разделение на властите и държавен глава

• основни понятия – парламентаризъм, правителство, република, президент, монархия

• основни факти и реалии – формата на държавното управление зависи от правомощията и взаимоотношенията между законодателната и изпълнителната власт и държавния глава.

• големите изследователи и автори в областта – Ш. Монтескьо, М. Дюверже, Г. Карасимеонов

Лекция 12. Обратната страна на демокрацията – недостатъци и опасности.

Алтернативи на демокрацията - aнархия, авторитаризъм, тоталитаризъм, теокрация, джихадизъм

• основни понятия – популизъм, aнархия, авторитаризъм, тоталитаризъм, теокрация, джихадизъм

• основни факти и реалии – Демокрацията е много крехък и уязвим политически конструкт и лесно може да се изроди в плутократичен и/или антидемократичен режим

• големите изследователи и автори в областта – М. Бакунин, Х. Аренд, Др. Драганов

Лекция 13. Избирателни и партийни системи

• основни понятия – пропорционални и мажоритарни избори, двупартийна и многопартийна система, лидерство

• основни факти и реалии – Предимствата и недостатъците на избирателните системи са изяснени от изследователите, но остава дискусията за връзката между избирателна и партийна система

• големите изследователи и автори в областта – М. Острогорски, Р. Михелс, Г. Манолов

Практическo заниманиe 9. Административната практика в България – законодателство и проявления - дискусия

Практическo заниманиe 10. Презентация на политическата и административната система на държава по избор – първа част

Практическo заниманиe 11. Презентация на политическата и административната система на държава по избор – втора част

Практическo заниманиe 12. Демократично и недемократично – дискусия

Практическo заниманиe 13. Държавен глава – монарх или президент - дискусия

Практическo заниманиe 14. Как партийте и изборите предопределят административната система на България -дискусия

Тест 2. – Основни характеристики на демократичните режими

Тест 3. - Институциите в съвременните държави

Литература по темите:

Основна:

1. Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст / Състав. Тони Верхайен, Тодор Танев, София: Гал-ико, 2000

2. Въведение в публичната администрация: [Учебник за ВУЗ] / Емилия Къндева, Ивона Спиридонова, София: НБУ - ЦДО, 1997

3. Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, Стопанство, 2006

Допълнителна:

1.Н. Арабаджийски Държавно и публично управление. НБУ, С., 2014 г.

2. Политология, ред. Г. Янков, Стопанство, 2001

3. Бродел, Ф., Граматика на цивилизациите, Изток-Запад, 2014

4. Дюверже, М., Полупрезидентският режим, 1995

5. Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм, Аргес, 1993

6. Дал, Р., За демокрацията, Обсидиан, 1999

7. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, Кл. Охридски, 2005

8. Семов, М. Теория на политиката, София –Р, 2000

9. Драганов, Др., Политически системи през XX век. Свят, наука, 1998

10 . Тодоров, А., Елементи на политиката. Трактат върху политическото, НБУ, 2012

11. The Cambridge History of Twentieth Century Political Thought, Cambridge University Press, 2003

12. The Oxford Handbook of Political Institutions, ed. R.A.W. Rhodes, S.A. Binder, B.A. Rockman, Oxford University Press, 2006

13. American public administration: past, present, future / Ed. Frederick C. Mosher, Tuscaloose: University of Alabama Press, 1990

14. Classics of public administration / Ed. Jay M. Shafritz, Albert C. Hyde, Oak Park: Moore Pub. Co., 1978

15. Democracy, bureaucracy, and the study of administration / Ed. by Camilla Stivers, Boulder: Westview Press, 2001

Средства за оценяване:

тест, писмена работа, презентация, дискусия