GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт

Анотация:

• Курсът цели да постигне интердисциплинарност, чрез комбинирането на знания от икономиката, философията, публичната администрация, икономическата социология и маркетинга. Задачата му е да формира широк кръг знания и умения у студентите, за това как да предлагат, избират и потребяват стоки и услуги в свой личен интерес или в интерес на фирмата и институцията, която ръководят или в която работят. Крайната цел е постигане на по-високо благосъстояние и жизнен стандарт.

• В препоръките към целите и приоритетите на Стратегиятя на Европа 2020 се казва, че: »Доходите и потреблението трябва да се разглеждат съвместно с благосъстоянието. Показателите за измерване на благосъстоянието както от обективен, така и от субективен характер предоставят ключова информация за качеството на живот на хората.»

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теориите за модата, характеристиките на стоките и услугите, и психологическите нагласи на потребителите;

- как да организират ефективното предлагане, избиране и потребяване на всякакъв вид стоки и услуги, в интерес на професионалното си и личностно израстване и благополучие;

- стъпките, които извървяват потребителите не само в процеса на покупка, но и на потреблението на стоките и услугите, и отражението му върху техния жизнен стандарт;

- да познават и използват индикаторите за потребителски избор и определяне качеството на живот;

2) могат:

- да мотивират потребителите си при избора и потреблението на стоки и услуги, така че да максимизират ползите им от покупките;

- да създават, привличат и задоволяват клиенти;

- да подготвят себе си за правилен избор, покупка и консумация на стоки и услуги;

- да определят потребителските нагласи и качеството на живот;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции

1. Лекция 1. Тема: Природата на потреблението. Същност на потребителското поведение. (4 ч.)

• основни понятия: индивид, желание, развитие, промяна, удовлетворение.

• основни факти и реалии: жизнената среда формира вида и размера на желанията; днес природата задоволява все по-малка част от тях; предлагането на стоки и услуги е все по-богато; информацията за съществуващите възможности за набавянето им е все по-необходима; поддържането на баланса между желания и възможности е въпрос на възпитание;

• големи автори и изследователи в областта: Богдан Богданов, Кристиян Банков, Надежда Димова, Hawkins I. Del, Roger J. Best, Kenneth A Coney, Майкъл Соломон

2. Лекция 2. Тема: Потребителско общество и социална стратификация. Определение и характеристика. Теория за потребителските общества. Американско и европейско потребителско поведение. (4 ч.)

• основни понятия: общество, домакинство, стратификация, стоки, вещи, потребителски групи, платежоспособност, потребителско мнение.

• основни факти и реалии: икономически подем и засилена материалност на живота през ХХ век; намаляване на духовните ценности за сметка на материалните; социалният статус се базира на материалния статус; потребителските стоки и услугите изискват образование и образоват;

• големи автори и изследователи в областта: Кристиян Банков, Благодатка Маркова, Hawkins I. Del, Roger J. Best, Kenneth A Coney

3. Лекция 3. Тема: Междукултурни вариации на потребителското поведение. Различия в културните ценности. Потребителско общество в интернет.

• основни понятия: културни ценности, културни бариери, предпочитание, вкус, норма, санкция, статус, традиция, забавления, етикет, потребителска мостра

• основни факти и реалии: глобализация и индивидуализация на потребностите; рециклиращата се култура не предлага нищо ново на потребителите; основен момент остава кръгът, в който се въртят – модата, „културните събития”, принадлежността, историческите места и въобще животът на потребителя; в потребителското общество всичко е въпрос на бизнес – лошо или добро, няма значение; високата култура за масовия потребител бива размита в ниската; с навлизането на медийните технологии високата култура става достъпна за множеството и по този начин бива снижена;

• големи автори и изследователи в областта: Боряна Ангелова, Херберт Маркузе.

4. Лекция 4. Тема: Структура на домакинствата и потребителско поведение. Стил на живот. (4 ч.)

• основни понятия: домакинство, фамилна структура, домакински жизнен цикъл, стратификационна матрица, потребителска социализация, фамилно домакинство, атомна фамилия, разширена фамилия, нефамилно домакинство, стил на живот.

• основни факти и реалии: все повече домакинства съществуват извънбрачно; броят на едночленните домакинства нараства; освен броя, структурата и размерът на домакинствата значителна роля за потреблението играе и възрастта им; увеличава се броят на младите семейства, закупили собствени жилища; пазаруването чрез интернет и заплащането чрез кредитни карти нараства; решението за покупката и закупуването и, често не се взима от ползвателя и; конфликтът между членовете на домакинството може да нарасне на всеки етап от взимането на решението за закупуване на продукт или използване на услуга; стилът на живот зависи от: ценностите, демографията, социалните групи, мотивите на домакинствата и индивидите и емоционалността.

• големи автори и изследователи в областта: Кристиян Банков, Hawkins I. Del, Roger J. Best, Kenneth A Coney

Лекция 5. Тема: Алтернативно оценяване и селекция на покупките. Следпокупков процес. (4 ч.)

• основни понятия: оценъчни критерии, акуратност, сурогатни индикатори, честота на потребление, следпокупков дисонанс, диспозиция, пакетна диспозиция, продуктова диспозиция. повтарящо се поведение при закупуване;

• основни факти и реалии: видът на оценъчните критерии, които потребителите използват при взимането на решения, варират от количествено (материално) оценяване до качествени критерии, като: стил, вкус, престиж и бранд имидж; При повечето решения за покупки важен се оказва начинът, по който възприемаме дадена марка; чувствата и емоциите, които съпътстват дадена марка, трудно могат да бъдат обяснени от потребителите и от пазарните мениджъри; колкото повече алтернативи са съществували за дадена покупка, толкова по-голям е следпокупковия дисонанс;

• големи автори и изследователи в областта: Hawkins I. Del, Roger J. Best, Kenneth A Coney

Практически занимания

1. Семинар 1. Тема: Недоверчивите общества и парадоксът на семейните ценности.

2. Семинар 2. Тема: Високото обществено доверие и предизвикателството на устойчивата общителност.

3. Семинар 3. Тема: Обогатяване на доверието: Комбиниране на традиционната култура с модерните институции на 21 век.

4. Семинар 4. Тема: Мотивация, личностност, емоции и потребление.

5. Семинар 5. Тема: Потребителска кошница – създаване и последствия.

Втори семестър

1. Лекция 6. Тема: Що е жизнен стандарт? Разбиранията за жизнен стандарт в исторически план. (4ч.)

• основни понятия: задоволено търсене, материални блага, благоденствие, доволство, охолство, щастие, богатство, блаженство, доброчестина, успех, преуспяване, напредък, прокопсия, добруване, благосъстояние, процъфтяване, сполука, качество на живот;

• основни факти и реалии: максималното и качествено задоволяване на потребностите е стремеж на всеки човек; свързано е тясно с възможностите на личността; представите на обществото и на отделната личност за стандарти и равнище на живеене може да се разминават;

• големите изследователи и автори в областта: Богдан Богданов, Николай Тилкиджиев, Наполеон Хил, Mary Adam Thomas, Rob Roberge

2. Лекция 7. Тема: Жизненият стандарт в различните култури. Ролята на културата при създаването на икономически общества. (4ч.)

• основни понятия: оцеляване, удовлетворение, масова култура, културни маркери, културна идентификация.

• основни факти и реалии: достатъчност на „два ката“ дрехи, възможността да се даде образование на децата, удовлетворяваща трапеза, наличност на покрив над главата, раздаване на парите „на ползу роду“, богатият се свързва с нещо нередно;

• големите изследователи и автори в областта: Николай Телкеджиев, Таня Неделчева, Франсис Фукуяма, Стиив Нобел, Наполеон Хил

3. Лекция 8. Тема: жизненият стандарт като икономическа категория. Финансово благополучие. Връзката икономически растеж – жизнен стандарт. Жизненият стандарт срещу качеството на живот. Измерване на жизнения стандарт . В кои страни на ЕС имаме нарастване и стабилност на жизнения стандарт? (4 ч.)

• основни понятия: икономическо благосъстояние, лично благосъстояние, икономика на щастието, качество на живот, физически комфорт, лична удовлетвореност, индекс на човешкото развитие;

• основни факти и реалии: качеството на живота е повлияно най-силно от финансовото благополучие; качеството на живот се измерва освен с покупателната способност и с продължителността на живота; в последните 20 години скандинавските страни са с най-висок индекс на човешко развитие.

• големите автори и изследователи в областта: Пол Кругман, Роберт Бартли, Алис Ривлин, Mary Adam Thomas, Rob Roberge, Robert E Gallman

4. Лекция 9. Тема: жизнен стандарт, идентичност и личностно развитие. Семейно благополучие. (4 ч.)

• основни понятия: идентичност, модели на идентичност, класова стратификация, жизнен план.

• основни факти и реалии: за българина, еквивалент на благополучието е оцелялост; националната държава губи контрол над силите, с които преди това е контролирала, централизирайки; засилването на чувството за преуспялост е съотносително със засилването на идентификацията.

• големи автори и изследователи в областта: Богдан Богданов, Мартин Олброу, Hawkins I. Del, Roger J. Best, Kenneth A Coney, Николай Телкиджиев, Лидия Димова

Лекция 10. Тема: жизнен стандарт и сигурност. Качество на живот-благополучие-доверие: европейската доктрина. (4 ч.)

• основни понятия: доверие, обществено доверие, субективно благополучие, качество на обществото,

• основни факти и реалии: Високото качество на живот е субективното усещане за удовлетвореност на отделния индивид; благополучието е субективното самовъзприемане на човек, доколко той е успял в своя живот – като осмислен баланс между работата и семейния живот; синтетичен израз на субективната емоционална преценка за благополучие, за качеството на живот, според новата европейска концепция, е чувството, усещането за щастие, за „щастливост” и удовлетвореност на хората - доколко те, правейки равносметка на своя живот, се чувстват щастливи; По този обобщен индикатор българите се самопреценяват като най-малко щастливи сред европейците, по данните на ESS-2009; Доверието е носеща конструкция на легитимността на социалните отношения;

• големи автори и изследователи в областта: Кристиян Банков, Olson Steve, Mary Adam Thomas, Rob Roberge

Практически занимания

1. Семинар 6. Тема: Обществено доверие и жизнен стандарт.

2. Семинар 7. Тема: Духовен реализъм и материално благополучие

3. Семинар 8. Тема: Благополучието в религиозен контекст. Библейското благополучие.

4. Семинар 9. Тема: Теория за потребителските общества..

5. Семинар 10. Тема: Благополучие и щастие.

Литература по темите:

Основна литература/

1. Банков Кристиян. Консумативното общество. С., ЛИК, 2009 г.

2. Тилкиджиев Н., Л. Димова. Благополучие и доверие: Българя в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS), С., Изток – Запад 2010 г.

3. Тилкиджиев Н., Качество на живот и щастие: европейски резонанс на една традиция“. В: М. Грекова и П. Кабакчиев (съст.) Отвъд дисциплинарните ограничения. С., Унив.издателство „Св. Кл. Охридски“. С., 2006 г.

4. Келиян М. Япония и България: Модели на разслоеното потребление. С., Изд. „Валентин Траянов“, 2009 г.

Допълнителна литература:

1. Ангелова, Боряна. Потребителското общество в интернет. http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=302

2. Бюканън, Марк. Социалният атом. С.,

3. Давидков, Ц. Ценностите на забогатяване (предприемачите в България в периода 1991 – 2004 г. С., 2009. Унив.издателство „Св. Кл. Охридски.

4. Богданов, Б., Двете благополучия. С., Изд. Отворено общество,1995 г.

5. Келиян, М. Япония и България: Модели на разслоеното потребление. С., Изд. „Валентин Траянов“, 2009 г.

6. Кругман, П. Амбулантно благополучие. С., Изд. „Дамян Янков“ 1999 г.

7. Лукач, Джон, Краят на ХХ век и краят на модерната епоха. С., Обсидиан 1994 г.

8. Маркова, Благодатка. Поведение на потребителя. С., НБУ, 2007 г.

9. Маркузе, Херберт. Едноизмерният човек. С., Изд. Хр Ботев, 1997 г.

10. Олброу, Мартин, Глобалната епоха. С., Обсидиан, 2001 г.

11. Ривлин, Алис. Икономическият избор С., НИ 1987 г.

12. Светът през 2020 г., С., Колибри. 2007 г.

13. Соломон, Майкъл. Потребителското поведение. С., Изд. Изток – Запад, 2011 г.

14. Тилкиджиев, Н., Л. Димова. Благополучие и доверие: Българя в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS), С., Изток – Запад 2010 г.

15. Тилкиджиев, Н. Качество на живот и щастие: европейски резонанс на една традиция“. В: М. Грекова и П. Кабакчиев (съст.) Отвъд дисциплинарните ограничения. С., Унив.издателство „Св. Кл. Охридски“. С., 2006 г.

16. Acemoglu D, James D. Robinson. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, And Poverty. NY, Crown Business 2012

17. Balcerowicz, Leszek, Stanley Fischer. Living Standards and the Wealth of Nations, Successes and Failures in Real Convergence, The MIT Press, Cabbridge, Massachusetts, London, England, 2006

18. Bartley Robert, The Seven Fat Years. NY, Free Prss, 1992

19. Carletto, Calogero. Sydney Gourlay,Cheaper, Faster, and More than Good Enough, Siobhan Murray and Alberto Zezzaq July 2016

20. Dillon Andrew, Sydney Gourlay, Kevin McGee and Gbemisola Oseni, Land Measurement Bias and Its Empirical Implications: Evidence from a Validation Exercise, , March 2016

21. Farfan Gabriela, Maria Genoni, and Renos Vakis, Capturing Food Away from Home in Welfare Measures, May 2015

22. Fukuyama Fr. Trust The social Virtues And The Creation Of Prosperity, Simon & Schuster. 1995

23. Gallman Robert E. and John Joseph Wallis, American Economic Growth and Standards of Living before the Civil War, National Bureau of Economic Research Conference Report, 1992

24. Gordon, Robert J. The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War, Princeton University Press, 2016

25. Kilic Talip and Thomas Sohnesen, Same Question but Different Answer: Experimental Evidence on Questionnaire Design’s Impact on Poverty Measured by Proxies, January, Johns Hopkins University Press, 2015

26. Moskowitz, Marina. Standard of Living: The Measure of the Middle Class in Modern America. 2008

27. Hawkins I. Del, Roger J. Best, Kenneth A Coney. Consumer Behavior (Fourth Edition), Homewood, IL, Boston, MA 1987

28. Haughton, Dominique, Jonathan Haughton, Living Standards Analytics, Statistics for Social and Behavioral Sciencesq Springer Science+Business Media, LLS 2011

29. Hilton III John, Anthony Sweat. Why?: Powerful Answers and Practical Reasons for Living LDS Standards, Deseret Book Company, 2009

30. Jolliffe Dean and Espen Beer Prydz,Estimating International Poverty Lines from Comparable National Thresholds, March 2016

31. Olson Steve, The Importance of Engineering Talent to the Prosperity and Security of the Nation: Summary of a Forum (2014)

32. Organization for Economic Cooperation and Development. “Labor productivity and utilization (indicator).” OECD Data, 2015

33. Roberge, Rob. The Cost of Living Paperback, Other Voices Books, 3629 N. Hoyne, Chicago 2013

34. Sen, Amartya, Geoffrey Hawthorn. The Standard of Living. Cambridge University Press, 1988

35. Sen, Amartya. The Standard of Living (Tanner Lectures in Human Values) Revised Edition, Cambridge University Press; Revised edition, 1989

36. Thomas, Mary Adam. The Living Building Challenge: Roots and Rise of the World’s Greenest Standard. Ecotone Publishing, 2016

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 20 % 20 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (есе, анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) 20 % 20 %

КАЗУСИ 10 % 10 %

Самостоятелната работа на студентите включва написване на най-малко по две от четири зададени есета на семестър или 2 презентации (по един на семестър). Индивидуалната работа със студентите се състои в решаването на казуси по време на семинарите.