ADMB313 Административни комуникации

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Комуникацията в деловата сфера като процес.

• Вербалната и невербална комуникация.

• Видовете делови документи.

• Добрите техники за презентация.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи във вербалната и невербална комуникация;

• Различните стилове на общуване;

• Основните делови документи и техните реквизити;

• Как да презентират подходящо себе си и идеите си.

2) могат:

• да съставят различни документи, свързани с деловото общуване;

• да презентират себе си и идеите си пред публика;

• обработват компютърно правилно текстовете си.


Предварителни изисквания:
Обща компютърна грамотност - Word и Power Point.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Комуникацията като процес. Канали на комуникация в деловата сфера. Убедителност. Основни форми на комуникация.

2 Невербална комуникация – облеклото и външния вид

3 Невербална комуникация – езикът на тялото

4 Език на деловото общуване – национален и книжовен език, характерни особености на книжовния език

5 Стил на общуване – видове. Особености на деловия стил на общуване

6 Техники за презентация

7 Деловите текстове – езикови особености, стандартизация, видове

8 Делово писмо – реквизити, проектиране и оформление

9 Молба – реквизити, проектиране и оформление

10 Рутинни съобщения и съобщения с добри новини – благодарствено писмо, покана, запитване, писмо за съгласие

11 Съобщения с лоши новини. Планиране на съобщението – директен и индиректен план

12 Съставяне на автобиография – формат, съдържание. Избор на организационен план – хронологична и функционална автобиография.

13 Текстообработка на деловата кореспонденция

14 Интервю – подготовка, въпроси по време на интервюто, кореспонденция след интервюто

15 Делова игра

Литература по темите:

• Алексиева, Соня. Бизнес комуникация, НБУ, С., 2011

• Георгиева, Николина. Делова кореспонденция. Мартилен, С., 2010

• Глас, Лилиан. Той казва, тя казва (Как да преодолеем пропастта в общуването между половете). С., Ciela, 1999

• Пийз, Алън и Алън Гарнър. Езикът на тялото, скритият смисъл на думите. Сиела, 2000

• Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата, София, Национална художествена академия 2006

• Фаст, Джулиъз. Езикът на тялото. София, Наука и изкуство. 1993

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20%

УСТЕН ИЗПИТ 40%