BUBB400 Стратегии за развитие на бизнеса

Анотация:

Курсът представя основните идеи и инструменти за анализ и изработване на стратегиите за развитие на бизнеса. Неговата цел е въвеждането в проблематиката на стратегическото мислене и поведение в конкурентна среда.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
гл. ас. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са типовете конкуренти стратегии

• как се моделират стратегически ситуации

• какво означава „рационалност“, „фокусна точка“, „равновесие“ в конфликтите;

• какво представляват преговорите, пазаренето и комуникацията в конфликтите;

• каква е ролята на сигналите, информацията, заплахите, ангажиментите и достоверността;

• как се формират печеливши коалиции;

• каква е ролята на етиката и репутацията.

2) могат:

• да анализират, изработват и прилагат в практиката бизнес стратегии;

• да прилагат методите на Теорията на игрите в конфликтни ситуации;

• да анализират конфликтни ситуации и да изработват ефективни и ефикасни стратегии за разрешаването им;

• да преговарят (да се пазарят), да комуникират и убеждават ефективно и ефикасно;

• да анализират стратегиите на своите опоненти и да ги убеждават за постигането на сътрудничество и колективно изгодни резултати.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи на стопанското управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Бизнес стратегии: типове конкурентни предимства Лекция, дискусия

2 Как се създава конкурентно предимство: външно и вътрешно рамкиране на стратегически решения Лекция, дискусия

3 Индустриална структура и позициониране, сили на Портър Лекция, дискусия

4 Ключови компетенции и възможности, ресурсна перспектива, еволюционна промяна и свръхконкуренция Лекция, дискусия

5 Моделиране на стратегически ситуации: играчи, стратегии, резултати, равновесие Лекция, дискусия

6 Архетипни игри: конфликт, координация и социални дилеми Лекция, дискусия

7 Рационалност, фокусни точки и равновесие на Неш Лекция, дискусия

8 Управляване на конфликтни ситуации чрез последователни предложения Лекция, дискусия

9 Арбитраж и медиация в конфликтите, пакетни сделки Лекция, дискусия

10 Информация, заплахи, достоверност и ангажименти Лекция, дискусия

11 Етика и репутация в конфликти и социални ситуации Лекция, дискусия

Литература по темите:

1. Dixit, A. and B. Nalebuff, Thinking Strategically, WW Norton, 1991

2. Collis, David J.; Montgomery, Cynthia A. "Competing on resources: strategy in the 1990s", Harvard Business Review, v73, n4 (July-August, 1995):118

3. M.A. Peteraf, "The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View," in Strategic Management Journal 1993, Vol. 14, pp. 179-191.

4. Bowen, Clark, Holloway, Wheelright, Perpetual Enterprise Machine, Oxford Press, 1994.

5. Prahalad, C.K. and Gary Hamel, "The Core Competence of the Corporation," Harvard Business Review, v68, n3 (May-June, 1990):79

6. Stalk, G., Evans, P., and L. Schulman, "Competing on Capabilities: the New Rules of Corporate Strategy," v70, n2 (March-April, 1992):57

7. Porter, Michael, Competitive Advantage, The Free Press, NY, 1985.

8. Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, NY, 1990.

9. Porter, Michael, "What is strategy?" Harvard Business Review v74, n6 (Nov-Dec, 1996):61 (18 pages).

Средства за оценяване:

Учебният материал ще бъде представен в рамките на лекционния курс съобразно представения тематичен план. Допълнителната литература служи за по-задълбочено разбиране на темите и проблемите на курса. Темите за есето ще бъдат представени в рамките на лекционния курс, като водещ принцип ще бъде осигуряването на голяма степен на творческа свобода на студентите в рамките на тематичния план. Голяма тежест в оценяването на есето ще има добросъвестната употреба на литературни източници и коректното цитиране. Важен фактор за крайната оценка е степента на участие в занятията от страна на студентите. Организацията на тези занятия ще бъде интерактивна.