BAEB025 Семинар: Европейска регулация и икономически отношения

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните елементи на икономическата

регулация на ЕС.

В тази обширна тема, фокусът на семинара е върху процеса на

създаването на единен вътрешен пазар и върху кризата на еврото.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

гл. ас. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-какви са основните елементи на европейската регулация на вътрешния пазар;

-какви решения, свързани с вътрешния пазар се взимат на общностно, национално и регионално ниво;

-какви са икономическите инструменти на регулацията на общия вътрешен пазар;

-какви са правните инструменти за регулация;

-как протича процеса на икономическа интеграция в ЕС;

-какви са причините за евро-кризата и какви са вероятните пътища за излизане от нея

2)могат:

-да идентифицират провалите на пазара на общностно ниво и необходимостта от регулация за контролирането им;

-да анализират ефектите от стимулирането на икономиката

, изработвани от ЕС;

-да могат да анализират инструментите на икономическата политика на ЕС и

ограниченията върху действието и изработването им;

-да идентифицират опасностите пред развитието на икономиката на ЕС в контекста на глобалната икономика.


Предварителни изисквания:
Не се изискват предварителни знания и/или умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Пазарни провали: защо трябва да се регулира общия вътрешен пазар на ЕС?

2.Принципи на функционирането на общия вътрешен пазар.

3.Принципи на пазарната регулация: субсидиарност и пропорционалност.

4.История на ЕС: предпоставка за възникване на общия вът

решен пазар.

5.Цели на общия вътрешен пазар на ЕС.

6.Маркиране на основните елементи на регулацията на общия вътрешен пазар на ЕС.

7.Концептуализиране на реформата: негативна и позитивна интеграция.

8.Концептуализиране на евро-кризата: причини, решения, проблеми и възможности.

9.Пътища за излизане от кризата: подобряване на регулацията,увеличаване на конкурентоспособността.

10.Изводи: бъдещето на еврото.

Литература по темите:

1.Георгиева, Е., К. Симеонов, Европейска интеграция, Минерва 2008

2.Garett, G. 1992: International cooperation and institutional choice: the European Community’s internal market. International Organization 46, 2.

3.Gillingham, J. 2003: European integration, 1950 –2003, New York: Cambridge University Press.

4.Haas, Ernst B., 1958: The uniting of Europe: Political, social, and economic forces, 1950-1957, Stanford University Press.

5.Hooghe, Liesbet and Gary Marks. 2001: Multi-level Governance and European Integration. Governance in Europe Series. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

6.Keohane, Robert O. 1984: After hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton.

7.Majone, G. 1996: Regulating Europe. London ; New York: Routledge.

8.Moravcsik, A. 1998: The choice for Europe: Social purpose and state power from Messina to Maastricht, Cornell University Press.

9.Moravcsik, A., 1993b: Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, Journal of Common Market Studies 31 (4):473?524.

10.Rittberger, B. 2001: ‘Which Institutions for Post-War Europe? Explaining the Institutional Design of Europe’s First Community.’ Journal of European Public Policy 8 (5): 673-708.

11.Scharpf, Fritz W. 2010: Community and Autonomy: Institutions, Policies and Legitimacy in Multilevel Europe Campus Verlag.

12.Schmitter, P. 1977: Modes of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western Europe, Comparative Political Studies April 1977 vol. 10 no. 17-38

Средства за оценяване:

Оценяването се извършва чрез Moodle.

Студентите разработват аналитичен проект (по представения по-долу план):

Оценяването включва два основни компонента:

1.Съответствие с темата - 50%;

2. Познаване на механизмите на европейската регулация на икономическите отношения, - 50%.