CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи

Анотация:

Учебната дисциплина има за цел запознаването на студентите с основните понятия, стандарти и тенденции за развитие в областта на компютърните мрежи. Предвиденият лекционен материал, представя по достъпен начин проблемите свързани с изграждането и използуването на компютърните мрежи.

Лекциите започват с въведение в компютърните мрежи. Изучават се основни принципи на тяхното изграждане и функциониране. Представя се класификация на компютърните мрежи. Разглеждат се различните видове съобщителни среди.

Следва запознаване с еталонния модел на ISO за свързване на отворени системи. Представят се систематизирано задачите, решавани в процеса на мрежовите комуникации и съществуващите стандарти в тази област. Изучават се елементарни протоколни взаимодействия. Разглеждат се различните видове междинни комуникационни възли.

Преподават се основни принципи на изграждане и функциониране на локалните мрежи. Te се илюстрират чрез конкретни технически решения в локална мрежа тип Ethernet. Курсът продължава с изучаване на FDDI и ATM мрежи.

Следва представяне на най- разпространената компютърна мрежа Internet с нейните основни характеристики, принципи на функциониране, начини на адресация.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Георги Найденов  д-р
доц. Петко Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• придобване базови познания в областта на компютърните мрежи;

• създаване на предпоставки за бъдещо самостоятелно развитие чрез усвояване на новостите и тенденциите в тази област.

2) могат:

• квалифицирано използуване на компютърни мрежи;

• създаване на Web приложения чрез специализирани развойни средства;

• свързване и настройки на работни станции и специализирани сървъри за работа в компютърна мрежа.


Предварителни изисквания:
• начална компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в компютърните мрежи

1.1. Принципи на изграждане. Състояние, развитие, класификация.

Основни топологии. Сравнителен анализ.

1.2. Обмен на данни чрез комутация на канали, съобщения и пакети.

2. Еталонен модел на ISO за свързване на отворени системи 9

2.1. Принципи на изграждане.

2.2. Предназначение и функции на физическото ниво.

2.3. Предназначение и функции на каналното ниво.

2.4. Предназначение и функции на мрежовото ниво.

2.5. Предназначение и функции на транспортното ниво.

2.6. Предназначение и функции на сесийното ниво.

2.7. Предназначение и функции на представителното ниво.

2.8. Предназначение и функции на потребителското ниво.

2.9. Междинни комуникационни възли. Повторител, мост,маршрутизатор,

шлюз.

3. Протоколи и елементарни протоколни взаимодействия.

4. Локални компютърни мрежи

4.1. Основни принципи на изграждане и функциониране.

4.2. Локална мрежа Ethernet- основни стандарти, тенденции за развитие.

5. FDDI мрежи (Fiber Distributed Data Interface)

5.1. Основни храктеристики.

5.2. FDDI мрежова архитектура – кръгове, устройства.

5.3. Аварийни ситуации.

• прекъсване на съобщителната среда;

• отпадане на компютри.

5.4. Формат на пакета за данни.

6. АТМ мрежи

6.1. Основни характеристики на асинхронното мултиплексиране.

6.2. Топология на АТМ мрежа.

6.3. Виртуални връзки.

6.4. Формат на АТМ информационна клетка.

7. Компютърна мрежа Интернет

7.1. Основни характеристики и принципи на управление.

7.2. Цифрови адреси.

Динамично и статично разпределение.

Адресни формати. Специфични цифрови адреси.

NAT технология.

Разделяне на подмрежи.

7.3. Символни адреси. DNS - сървъри.

Литература по темите:

Основна литература:

• Tanenbaum Andrew, Computer Networks- fourth edition, Prentice Hall PTR

2004

• C. Douglas, Computer Networks and Internet-fifth edition, Prentice

Hall PTR 2009

• http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

• http://www.techfest.com

Допълнителна литература:

• Peterson L., Davie B. Computer Networks-fourth edition, Elsevier 2007

• Боянов К. и др., “Принципи на работа на компютърните мрежи. Интренет”,

ЦЛПОИ БАН, 2003

• http://www.geocities.com/SiliconValley/Monitor/3131/ne/osimodel.html

Средства за оценяване:

Два теста, провеждани в 7-ма и 15-та седмица.