CSTB025 Векторна графика

Анотация:

Целта на дисциплината e усвояване на фундаментални знания за използване на Векторните графични системи за създаване и обработка на висококачествени изображения.

Разглеждат се основните принципи и изисквания при работа със системи за векторна графика, методите за създаване на обекти, техните характеристики и възможностите им за редактиране и последващата им обработка за прецизиране на цветовият баланс, контрастност и отчетливост на изображението. Специално внимание е отделено на методите за обработка на текстове създаване на текстови ефекти и обработка на шрифтове с цел получаване на специфични резултати. Разгледани са възможностите за използване на кривите на Безие при формирането на обектите. Обстойно се изучават методите за вмъкване и редактиране на растерни обекти, тяхната векторизация и изрязването им по геометрични контури или по формата на предварителни създадени векторни обекти. Дефинирани са изискванията при цветоотделяне на материали за отпечатване и умения и навици да използват софтуерните средства за обработка на графика и съответната хардуерна периферия в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Панчо Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите придобиват следните компетенции:

- основните принципи и изисквания при създаване на векторни и комбинирани изображения и последващата им обработка.

- подготовка на материали за отпечатване и настройката на съответните параметри

- придобиват основни умения и навици за използването на софтуерните средства и съответната хардуерна периферия за обработка на графика в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.

- да създадат краен продукт (илюстрация на CorelDraw) по разработен работен план, представящ зададената тема.


Предварителни изисквания:
Базови познания за операционната система и мрежовите комуникации.

Препоръчително е да са запознати с растерните графични системи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Основни понятия: Отваряне на файл; Пълноцветен и контурен режим на визуализация; Избор на обект; Преместване на обект; Разтягане и свиване на обект; Корекция на грешки; Увеличаване и намаляване на изгледа; Общи понятия за вмъкване на обект; Настройка на параметрите на страницата; Създаване на нов файл.

2.Създаване на илюстрация: Чертане с мишката; Използване на инструмента молив; Отворени и затворени криви; Изтриване на обект по различни начини; Чертане на произволни криви; Чертане на гладки линии; Чертане на елипси и правоъгълници;

3.Разполагане на обекти в илюстрацията: Ротация и огледален образ на обект; Еднократно и многократно копиране на обект; Визуално и параметрично дефиниране на позицията на обекта; Абсолютни и относителни координати.

4.Спомагателни елементи на графичния редактор: Използване на мрежата и водещите линии за прецизно позициониране; Настройка на мрежата и водещите линии; Създаване, копиране и вмъкване на група обекти; Контурни и запълнени обекти.

5.Редактиране на обекти; Чертане криви на Безие; Избор на типа на възлите; Гладки, симетрични ръбести и линейни възли; Добавяне на възел към обект; Закръгляване на ъгли;

6.Манипулиране на обекти: Използване на пластове в илюстрацията; Подреждане на обекти без пластов контрол; Използване на специални символи; Използване на подравняването на обекти; Използване на мащабиране със запазване на оригинала.

7.Типографски ефекти: Шрифт и размер на буквата; Използване на инструмента за писане на текст; Промяна на отношението ширина височина ; Центриране в страницата; Използване на символи; Обработка на текста като обект и използване на специални ефекти; Редактиране и манипулиране на очертанието на буквите;

8.Редактиране и манипулиране на текстове: Вмъкване на текст от Clipboard или файл; Използване на параграфи; Конвертиране към криви, отделяне на буква от текста и обратно сглобяване на обекта. Манипулация на отделна буква и промяна на параметрите й

9.Контури, запълване и цветове: Използване на писалката за контури, настройка; Меню на писалката за контури; Методи за избор на цветове, Цветове на контура, визуален селектор; Инструмент за запълване; Плътни цветове, екрани на PostScript запълването, преливащи цветове; Текстури PostScript, двуцветни и пълноцветни основи; Меню на инструмента за запълване; Използване на палитри.

10.Използуване на цветове: Използване на стандартни палитри; Формати на цветовите таблици; Дефиниране на собствени цветове; Дефиниране на многоцветни фонове;

11.Използуване на растерни илюстрации: Вмъкване на растерната илюстрация, от скенер, Clipboard и външен файл; Използване на растерните илюстрации без промяна, интегриране в илюстрацията, мащабиране, разтягане, промяна на съотношението X/Y, ротация; промяна на цвета и запълването на растерната илюстрация;

12.Векторизиране на растери: Векторизация на растера, вмъкване на векторизиран файл, ръчно векторизиране, автоматично векторизиране.

13.Специални ефекти: Падащи сенки; Сенки в перспектива; Изтегляне на обекти, по призма, сфера, с перспектива; Промяна на рамката и деформиране на очертанията; Клониране на обекти по зададена крива; Подравняване на текстове по крива, посока, отместване позиция;

14.Визуални ефекти: Запълване с текстури; Дефиниране на прозрачност на обект, видове и степен; Деформация на обект с различни шумове;

15.Отпечатване и цветоотделяне: Отпечатване на комплексна илюстрация с композитен цвят; Отпечатване на цветоотделка, настройка, видове формати;

Литература по темите:

CorelDraw X6 в лесни стъпки, Колектив на СофтПрес, СофтПрес

CorelDraw X6 Официално ръководство, 2013, Алекссофт

CorelDRAW X6 User Guide eBook

CorelDRAW X6: The Official Guide,Gary David Bouton, October 21, 2014, McGraw-Hill

Средства за оценяване:

Две контролни работи в които са включени:

- практическа задача за обработката на обект във векторен вид;

- теоретичен въпрос по изучаваният материал;