CSTB013 Проект по компютърни мрежи

Анотация:

Разработваният учебен проект има за цел изучаване от страна на студентите на конкретна тема в областта на компютърните мрежи и комуникации и представянето и под формата на Web-сайт.

За целта се провеждат консултации по разработваната тема и учебни занятия за запознаване на студентите с езика HTML и каскадните стилове за описание на Web-страници. Изучават се и най- разпространените WYSIWYG HTML редактори.

Разработенят проект и документацията към него се представят и защитават в края на семестъра.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Георги Найденов  д-р
доц. Петко Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- познания в областта на компютърните комуникации;

- основни принципи на изграждане и функциониранне на компютърните мрежи.

2) могат:

- създаване на Web приложения чрез специализирани развойни средства.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат начална компютърна грамотност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. WEB- технологии в Интернет

1.1. Разработка на елементи от WEB- страници чрез HTML и CSS

1.1.1. Команди HTML, HEAD, TITLE, BODY.

1.1.2. Въвеждане и форматиране на текст в Web страници - команди B,

U,I,PRE, BR, SUB, SUP, H, STRONG, P, CENTER, FONT, BIG,

SMALL, BLINK.

1.1.3. Работа със списъци – номериран сисък, неномериран списък,

вложени списъци.

1.1.4. Използуване на цветове – цифрово и символно задаване на

цветове, задаване на цвят на фон, текст, хипервръзки.

1.1.5 Използуване и мащабиране на графични изображения – команда

IMG, съчетаване на графични изображения с текст, графични

изображения за фон на документа.

1.1.6 Хипервръзки – създаване на хиперврьзки към външни сървъри,

към същия сървър, в рамките на текущата страница.

Понятие за URL.

1.1.7. Работа с таблици – създаване на прости таблици, сложни и

вложени таблици.

Форматиране на таблици- подравняване и оцветяване

1.1.8. Работа с рамки – команди FRAMESET, FRAME, NOFRAMES.

Създаване на вложени рамки

1.1.9. Работа с форми.

1.1.10. Каскадни стилове – CSS.

1.2. Разработка на елементи от WEB- страници чрез WYSIWYG HTML редактор.

2. Проектиране, изработка и защита на специализиран WEB- сайт съгласно индивидуално задание.

Литература по темите:

• HTML, CSS - Уроци на български език: http://tutorials.start.bg

• Dreamweaver - Уроци на български език: http://dreamweaver8.hit.bg

Средства за оценяване:

Проект - оценява се съдържанието и художественото оформление на

разработения проект.

Писмено изложение - оценява се съдържанието и оформлението на

представената документация към проекта