CSTB400 Обектно ориентиран подход за програмиране на потребителски интерфейс

Анотация:

Курсът предствлява въведение в обектно-ориентираното програмиране и работата с потребителски интерфейси и е базиран на програмния език Java. Първата част на курса се концентрира върху особеностите и подходите на на обектно-ориентираното програмиране и реализацията им с Java. Студентите се запознават със синтаксиса на езика. Разглежда се реализацията на базови понятия - класове, обекти, капсулация, механизмите на включване и наследяване, полиморфизъм. Във втората част особено внимание се обръща върху работата с аплети и графични потребителски интерфейси и особеностите на реализацията им със средствата на програмния език. Изучава се начинът на използването на графични компоненти, изображения и звуци.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Иван Момчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще са запознати с начина на съставяне, настройване и използване на обектно ориентирани програми с програмния език Java. Ще познават принципите на работа на аплети с графични потребителски интерфейси
Предварителни изисквания:
Базови познания върху съставяне и тестване на програма, алгоритми и управляваши конструкции

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Обектно-ориентирано програмиране

Java виртуална машина

Лексически елементи в Java

Идентификатори

Ключови думи

Константи

Типове данни

Изрази и операции

Приоритет на операторите

Особености

Управляващи структури

Обекти в Java

Декларации

Обекти - инстанции на клас, конструктори

Достъп до член - данните

Инициализация на обекти

Класове обвивки

Модификатори на достъп

Статични членове

Модификатори final, synchronized и native

Масиви

Низове

Преобразуване към низ

Преобразуване от низ

Сравнения

Четене от стандартния вход - клас Scanner

Презареждане на методите

Разрушаване на обекти

Пакети и компилационни единици

Класът Math

Производни класове и наследяване

Предефиниране на променливи

Предефиниране на методи

Извикване на конструктори

Конструктори с параметри

Абстрактни методи и класове

Интерфейси

Аплети и апликации

AWT и аплети

Основни понятия

Аплети

JFC и Swing

Програми, които могат да се стартират като аплет и апликация

Canevas и рисуване

Layouts

Изображения

Изключения

Вход-изход

Литература по темите:

1) www://ffgei.tu-sofia.bg/JavaBg

2)Bruce Eckel, Thinking in Java (4th Edition), Prentice Hall 2006

Средства за оценяване:

Контролна работа

Самостоятелен проект