THEM141 Театрална лаборатория за критическо писане

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът е едносеместриален и има за цел да зададе на студентите познания в областта на критиката и критическото писане за театъра.

Предвид острия дефицит от писане на специализирани отзиви за изкуствата в българските медии, курсът предлага базови знания в областта на театралната теория и история, които са необходими, за да могат студентите да създадат текст за театър.

Предложеният курс е фокусиран върху основни понятия в областта на модерния театър, стилистичните течения и имена. Представят се основни жанрове в съвременното писане за театър в медиите, както и начините на създаване на рецензия, интервю, проблемна статия, информативна статия, отзив, портрет и др. На всеки от тези типове текст и тип издание е посветена отделна тема и специална лабораторна работа. Освен това специално внимание е отделено на спецификата на превода на пиеси и редактирането на текстове за театър

• Целта на курса е да научи студентите да разбират, интерпретират и пишат за театралното произведение в съвременните жанрове – независимо дали става дума за пиеса, автор, актьор, режисьор, проблем или процеси в съвременния театър.

• Акцент върху интер-дисциплинарността на съвременната театрална практика (театър – кино, театър – визуални изкуства, театър - медии и пр.)

• Ефективно обговаряне в динамична дискусионна среда на акцентираната проблематика. Интерактивен и дискусионен принцип на организация на семинара.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• развитието на критическот о писане за театъра през ХХ век

• основни понятия и фигури в тях

• основни парадигми в писането за театър

• значението на критиката за съвременния театър като цяло и за развитието на театъра в България през 21в.

2) могат:

• да познат и пишат в основните критически жанрове

• Да ги съотнасят към практическия си опит като работа в различни сценични практики

• Да осъществяват модерната връзка между теория и практика, в рамките на която да формулират функциите и правилата на изкуството и в своята работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• върху основни понятия в театралната теория и практика на ХХ в.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение в теорията на театралното представление. Театралното пространство, играене-гледане. Прагматика на театралното общуване между сцена и зала. Драма и сцена. Модерната драма: теории.

Превод на пиеси. Редактиране на пиеси. Традиции на превода на драматургия в България

Актьорът, актьорското произведение и представлението. Писане на портрет на актьор или друг театрален автор – режисьор, драматург, критик, сценограф, теоретик и пр.

Театралният модернизъм и постмодернизъм. Режисьорската фигура. Интерпретация на пиесата. Традиции. Анализ на режисьорската работа и писане на рецензия

Анализ на театралното представление. Видове представления. Пърформънс. Хепънинг. Отзив и рецензия

Подготовка и създаване на интервю с театрали. Типове интервюта. Стратегии на водене и редактиране на интервю

Информация за театрален факт, събитие или представление

Писане на отзив за театрално събитие. Типове издания , аудитории в създаването на отзив за театрално събитие, пиеса, автор или представление

Анализ на видове театрални представления. Танц и театър. Създаване на рецензия – структура, жанрове, издания

Театралното представление и писането на текст за него в интернет-изданията.

Въведение в теорията на театралното представление. Театралното пространство, играене-гледане. Прагматика на театралното общуване между сцена и зала. Драма и сцена. Модерната драма: теории.

Превод на пиеси. Редактиране на пиеси. Традиции на превода на драматургия в България

Актьорът, актьорското произведение и представлението. Писане на портрет на актьор или друг театрален автор – режисьор, драматург, критик, сценограф, теоретик и пр.

Театралният модернизъм и постмодернизъм. Режисьорската фигура. Интерпретация на пиесата. Традиции. Анализ на режисьорската работа и писане на рецензия

Анализ на театралното представление. Видове представления. Пърформънс. Хепънинг. Отзив и рецензия

Литература по темите:

• Дечева, В. – Театърът на 90-те. Изд. Сонм. 2001. София

• Detcheva, V., Le drame conteporain: Revue des etudes slaves, l'Institut d'etudes slaves et le Centre d'etudes slaves, Paris, LXXXI/2-3, p.281-294 В: Revue des etudes slaves, l'Institut d'etudes slaves et le Centre d'etudes slaves - unite mixte de recherche Universite Paris-Sorbonne – CNRS, LXXXI/2-3, 2010, p. 281- 295.

• Das Theater Grotowskis. Interpress Warschawa, 1979

• Detcheva, V. (2011), „Zwischen dem toten Strand der Ideologie und dem kalten Tee des Hedonismus“ in: Die neue Freiheit – Perspektiven des bulgarischen Theaters, Hrsg. von Dorte Lena Eilers, Anna Volkland und Holger Schultze, 2011, Theater der Zeit, S. 22-36

• Lehmann, H.-Thies, Postdramatisches Theater, Fr./Main: Verl. der Autoren, 2007

• Turner, V.: Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt/M./New York: Campus, 1989

• Fischer-Lichte, Er., The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, 2008, Routladge, NY

• Арто, А., Театърът и неговият двойник, С.1985

• Барба, Еуженио, Антропология на театъра, Първи хипотези в: Театрален бюлетин, 1981/2

• Барба, Еуженио, Плуващите острови, в: Театрален бюлетин, 1984/1

• Барт, Р., “Сляпата Майка Кураж” и “ Задачите на брехтовата критика” в: Въображението на знака, с. 1991, с.232-242

• Бодлер, Художник в съвременния живот, в: Естетически и критически съчинения, С. 1976, с. 510 -

• Браунек, М., Театърът в ХХ в. в: Гестус, 1-2, 3-4, 5-6/ 1990

• Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978

• Гротовски, Йежи, Към беден театър, в: Театрален бюлетин, 1984/ 2, 3, 4

• Дерида, Ж., Театърът на жестокостта и затвореността на представлението, в: Гестус, 1998, с. 213-251

• Дечева, В., Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. С. 2003

• Дечева, В., Актьорът като автор и произведение на изкуството, С. 2003

• Дечева, В., Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни, София, 2006, Просвета, 320 с.

• Дечева, Виолета (съвместно с Попилиев, Р., Йорданов, Н., Николова, К., Спасова, Й.): „История на българския театър между двете световни войни”, 2011, с.291-393

• Дечева, Виолета Новата ситуация в театъра след 1989: Между мъртвия пясък на идеологията и студения чай на хедонизма. – В: Littera and Linguea, E-Journal, СУ „Св.Кл.Охридски”, есен, 2011, http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/summer-2011/666-vdecheva-summer-2011,

• Дечева, Виолета, Национално и универсално: Разбирането за национална култура и за национален театър на Пенчо Славейков в „Национален театър” и на Иван Андрейчин в „Книга за театъра”, в Годишник на Народния театър „Ив.Вазов”, 2011, с.115-130

• Лукач, Д., Към социологията на модерната драма, в: Хаос и форми, С. 1989

• Мартин Еслин, Театър на Абсурда, в: Театрален бюлетин, 1985/6

• Мейрхолд, Вс., Избрани, С. 19..

• Ницше, Фр., за произхода на трагедията от духа на музиката, в: Раждането на трагедията и други съчинения, С.1990, с. 53 –

• Сонди, П., Теория на модерната драма, С. 1990

• Станиславски, К.С., Работа на актьора над себе си в 2 т., и “Работа на актьора над ролята”, С. 1984

• Таиров, А., Избрано, С. 19..

• Тодоров, Вл., Малък парадокс за театъра и други фигури за живота, С. 1997

• Тодоров, Цв., Изкуството според Арто, в: Театрален бюлетин, 1984/1, с. 161-172

• Шилер, Фр., Театърът, разгледан като морален институт, в: Естетика, С. 1981, с. 90-101

И др.

Средства за оценяване:

писемна работа

устно