THEM125 Театър и социален ангажимент

Анотация:

Този курс си поставя за цел формирането на критична позиция спрямо историята и съвременните измерения на връзката между развитието на театъра и формите на социална ангажираност. Според споделяната тук гледна точка, публичното пространство се структурира чрез театралното действие. Театърът е пространство на експеримент и лаборатория на социални промени, но и среда, в която се изработват модели на поведение, аргументи за промяна, но и основания за отказ от активна позиция. Предмет на анализ в хода на курса ще бъдат конкретни казуси от историята на театъра и социалните движения то ХIX и ХХ век. Самостоятелно внимание ще бъде отделено на театрализацията на новите форми на социален протест в Интернет среда. Предмет на дискусия ще бъде ролята на театралната лаборатория в контекста на отношенията между театралния спектакъл и гражданската мобилизация. Част от работата по този курс ще бъде организирана в партньорство със студенти от Департамент Театър, които подготвят нов или възобновяван работата си по предишен спектакъл. Цялостният подход към предаването на съдържанието се изгражда върху логиката на подготовката и развитието на един съвременен театрален спектакъл.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават основни теории и изследователски подходи за анализ на театралното действие и гражданския активизъм

• Познават конкретни примери на социален активизъм, театрални лаборатории и артистични инициативи в градска среда

2) могат:

• Да прилагат ефективно методи за анализ на театрални форми на граждански протест

• Да участват в подготовката на специфични театрални инициативи, насочени към повишаване на гражданското участие, формиране на активна позиция и популяризиране на граждански инициативи


Предварителни изисквания:
• Общи познания по история на театъра и световната драматургия

• Активна гражданска позицияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Публичното пространство

2. Театралното действие

3. Гражданската ангажираност

4. Драматургия на социалната промяна

5. Театър, власт и революция

6. Официална култура, контракултура и субкултури

7. Политическо действие и гражданска съпротива

8. Театрализация на социалния протест – драма, театър и пърформанс

9. Политическа култура, културно многообразие и социализация

10. Драматизираният социален конфликт

11. Текст, актьори, жест и маска при формирането на представите за социален ангажимент

12. Спектакълът на подменената промяна

13. Театралните алтернативи - иновации и конформизъм. Театър и социална медия

14. Политическа социология на театъра. Градска среда и културно действие

15. Конструиране и устойчивост на социалното действие - театралната лаборатория

Литература по темите:

Богданов, Б. 1998. Промяната в живота и текста. Реторични есета за трудностите на преобразуванието, Издателство „Отворено общество”, София.

Гълъбов, А. 2012. Социология на политическото действие, НБУ, София.

Belfiore Eleonora & Oliver Bennett, 2010. The Social Impact of The Arts, Palgrave Macmillan

Godin, Jean Cleo 2000. Les engages de la petite scene, Jeu : revue de theatre, n° 94, (1) p. 58-65

Duvignaud J. [1921] 1999. Sociologie du theatre, PUF, Paris.

Krasteva, A. Todorov, A. (sous la direction de) 2009. L’engagement citoyen en Europe de l’Est : entre le politique et le social, NUB, Sofia.

Ogilvie, Robert S. 2000. Community building : increasing participation and taking action : prepared for the 7th Street/McClymonds Neighborhood Initiative. Berkeley, Calif.: University of California Berkeley Institute of Urban and Regional Development.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 30 % 30 % 30 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 % 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 % 70 % 50 %