HISM179 Църковна история

Анотация:

• Целите на курса са да даде задълбочени познания за възникването на християнската религия и християнското учение.

• Изграждането на църковната организация.

• Вселенските събори и борбата с ересите.

• Монашество и монашески ордени. Кръстоносните походи и отношенията между Изтока и Запада.

• Единство на християнството и разкол на църквите в средновековна Европа.

• Изграждането на християнските основи на Европа.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

проф. Цветанка Чолова  д-р
доц. Зарко Ждраков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните дискусии за възникването християнството.

• Изграждането на християнското учение, отците на църквата и вселенските събори. Църковните събори, ересите и създаването на християнската догматика.

• Църковната организация на Източната и Западната църква – единство и разкол. Опитите за уния през вековете.

• Монашеството и манастирите.

• Ролята на християнството за европейската култура и образование през Средните векове.

2) могат:

• Да анализират критично писмени извори, да познават историческата литература и да разграничават основните концепции и тези на отделните автори и школи.

• Да изградят умения за изследователска работа по зададена или избрана проблематика.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Християнската религия и духовното единство на Европа през Средните векове.

2. Ранно християнство – ранно-християнски общини. Свещено предание и Свещено писание (Библия). Апостолските времена.

3. Организация на християнската църква. Пентархия и църковни диоцези.

4. Църковни историци – Евсевий Кесарийски, Сократ Схоластик, Ермий Созомен и др.

5. Библия. Стар завет

6. Библия. Нов Завет

7. Апокрифни евангелия и апокалипсиси

8. Патристиката прeз II-IV в.

9. Християнството в Римската империя – от Константин Велики до Теодосий Велики. Теодосиев кодекс. Канонично право.

10. Ересите през IV-VII в. Ересите в средновековна Европа. Църковни събори – вселенски и поместни. Догми и канони.

11. Църковна йерархия; литургия и свещени езици. Библията – преводи.

12. Римската курия и Константинополската църква. Разкол опити за уния.

13. Политически и религиозни характеристики на кръстоносните походи. Монашески и военни ордени

14. Отшелничество и манастири. Агиография.

15. Единство и разединение на християнският свят. Православие, католицизъм и протестантство

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Извори:

Августин, Аврелий, За природата на доброто; За благодатта и свободата на волята. С., 1992

Августин, Аврелий, Изповеди, С., 1993

Ангелов, А., Б. Примов, Г. Батаклиев. Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори. С., 1967

Алфеев, И. Отцы и учители церкви IV века. Антология. М. 1995.

Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Стария и Новия Завет.Изд. Св.Синод на БПЦ, С., 1991

Деяния Вселенских соборов. Т. І-ІV, СПб., 1996

Жития на светиите. С., 1974

Евсевий Кесарийски. Църковна история. https://rado76.wordpress.com

Христоматия по история на средните векове. Под ред.на И.Шапкарев и Б. Примов. С., 1975 Bibliotheca Hristiania; Ratio theologica, С, 1991

Photius Myrioblion sive Bibliotheca. - PG, T. CIII.

Textes and documents d’histoire du Moyen Age. J.Calmette.1953

Основна литература:

Браун, П. Авторитетът и свещеното. Аспекти на християнизацията на римския свят. С., 2000

Жилсон, Е., Бьонер, Ф. Християнската философия. София 1994 (Първа част: История на патристическата философия).

Льо Гоф, Ж. Цивилизацията на средновековния Запад. С., 1999

Льо Гоф, Ж. Интелектуалците на средновековния Запад. С., 1998

Каприев, Г. Византийската философия, С. 2001

Майендорф, Й. Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми София 1995

Малицки, П. История на Християнската църква. Ч. І-II, С. 2001, Ч. ІІІ, С., 1994

Поснов, М. История на християнската църква. т.1, т.2 София 1993, т.3 София 1994

Поснов, М. Монашеството през IV - IX в. Сердикийският събор и неговата каноническа дейност. - ГСУ (бф), т. IV, С. 1927

Снегаров, Ив. Кратка история на съвременните православни църкви. Т. 2. Българска, Руска и Сръбска. С., 1944

Събев, Т. Из историята на Християнската църква. (Религиозното и нравственото състояние на християните през първите три века). С., 1958

Флоровски, Г. Библия. Църква. Предание. С., 2003

Флоровски, Г. Източните отци от IV в. С., 2001

Флоровски, Г. Византийските отци V - VIII в. С., 1999

Християнството през вековете. Кернс, Ърл. История на християнската църква; Хр. Стоянов История на Българската православна църква; К. Златев, История на християнството на Балканския пролуостров от XV в. до наши дни. С., 1998

Цоневски, И. Патрология, С. 1986

Attya, A. S. A History of Eastern Christianity. Lnd., 1968

Ducellier, A. Byzance et le monde orthodoxe. Paris, 1986

Допълнителна литература:

Бакалов, Г. Византия.Културно-политически очерци,С.,1993, 2000

Божилов, Ив. Византийският свят. С., 2009

Гагова, К. Кръстоносните походи. С., 1999

Заборов, М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980

Заборов, М. А. История крестовых походов в документах и материалах. М., 1977

Стоянов, Ю. Другият Бог. Дуалистичните религии от Античността до катарската ерес.С., 2006

Средства за оценяване:

Курсова работа

Презентация и участие в дискусии