ADMM912 Политики и програми на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните общи и субсидиарни политики на ЕС и с програмите, чрез които тези политики се осъществяват и да развие умения за ориентация и анализ на програмните компоненти: цели, структура, финансиране, проекти.

Лекциите осигуряват основните знания по включените теми, които се задълбочават и практикуват по време на семинарите. Дискусионните проблеми в съответните политики ще бъдат подложени на специално обсъждане. Чрез задачи за групова работа ще бъдат развити умения за селектиране на информация, анализиране на документи, работа с насоки за кандидатстване и др.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Развитието на интеграционния процес в областта на разглежданите политики;

• Тенденциите за бъдещо развитие в тези области от политическа гледна точка

• Инструментите за осъществяване на политиките

• Терминологията за успешно ориентиране в програмна документация

2) могат:

• Да се ориентират в институционалната структура на ЕС.

• Да комуникират и черпят информация от различните звена, на централно или национално ниво, занимаващи се с политиките.

• Да търсят източници на финансиране от ЕС, съобразно идеите си за проект.


Предварителни изисквания:
• да имат общи познания за историята и структурата на ЕС

• владеенето на английски език е желателноФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Представяне на курса – цели и компетенции.

2. Институции на ЕС и техните правомощия за взимане не решения и развитие на политиките.

3. Общи и субсидиарни политики – основни принципи

4. Обща регионална политика на ЕС – цели и инструменти

5. Структурни фондове на ЕС и ОП на България

6. Обща селскостопанска политика на ЕС – цели и инструменти. Ролята на държавите-членки.

7. Обща транспортна политика – цели и програми (Марко Поло)

8. Политика в областта на образованието – цели и инструменти (програми: Учене през целия живот, Еразъм Мундус)

9. Политика в областта на изследванията и новите технологии – цели и инструменти (програми: Седма рамкова програма, програма Сътрудничество, програма Идеи, програма Хора)

10. Политика в областта на гражданското общество и младежта – цели и инструменти (програми: Европа за гражданите, Младежта в действие)

11. Политика в областта на културата – цели и специфика (програми: Култура, Медия)

12. Семинарно занятие – представяне на добри практики по избрана програма

13. – 14. Презентация на идея за проект с мотивационен анализ по избрана от студента програма

15. Оценяване

Литература по темите:

Захариева, Ю. и Попова, Ж. Европейски съюз. Европейско гражданство. Основи на европ ейската интеграция, 2-ро изд. - София: ЦЕИ, 1998

Основни договори на ЕС, т. 1 и т.2. - София: ЦЕИ, 1997

Благоева – Хазърбасанова, Елена. Приносът на образованието и културата за регионалното развитие. Спецификите на регионалния проект. В: Млад научен форум за музика и танц, бр. 6. ISSN 1313-342X. – София: НБУ, 2013

Земеделие

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/policies/agriculture_bg.htm

Аудиовизия и медия

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/policies/audiovisual-and-media_bg.htm

Бюджетна политика

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/policies/budget_bg.htm

Конкуренция

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/policies/competition_bg.htm

Защита на потребителите

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/policies/consumers_bg.htm

Данъчна политика

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/policies/taxation_bg.htm

Образование и младеж

Благоева-Хазърбасанова, Елена. Европейското измерение в образованието и културата – политики и управление. София: Авангард, 2017, 253 стр.

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/policies/education-training-youth_bg.htm

……….

Общо за всички политики

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/policies/index_bg.htm

Средства за оценяване:

1. Участие в семинар - представяне на успешен проект, финансиран от европейска програма по определена политика.

2. Презентация - идея за проект с мотивационен анализ по избрана от студента програма