HISM127 Историческа антропология

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с параметрите на дисциплинното и изследователско поле на историческата антропология, с основните понятия и модели на изследване в историко-антропологическото изследване

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Целта на курса е да запознае студентите с параметрите на дисциплинното и изследователско поле на историческата антропология, с основните понятия и модели на изследване в историко-антропологическото изследване" да разпознават моделите на изследване в историческата антропология и да анализират конкретни текстове от трудовете на Ф. Бродел.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятия и модели в историческото изследване: лекция, литература (вж списъка 1,2)

2. Основни парадигми в антропологията : лекция; литература (вж. списъка 4)

3. Основни парадигми в антропологията : лекция; литература(вж.списъка 4)

4. История и антропология. Съвместимост на предметните полета: лекция; литература (вж.списъка 1)

5. "История и обществени науки. Дългосрочният период",Фернан Бродел: семинар; литература (вж.списъка 2)

6. Проблематизиране на времето и пространството: Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип ІІ, С.,1998 -анализ на текст ( вж.списъка 6 )

7. Смяна на парадигмите в историческата наука. Нови изследователски стратегии: лекция; семинар ; литература (вж. списъка 1)

8. Тематични рамки на историческата антропология: лекция; семинар; литература (вж списъка 1, 5)

9. Теоретични рамки на историческата антропология : лекция; семинар; литература (вж.1)

10. Теоретични рамки на историческата антропология : лекция; семинар; литература (вж.списъка 1)

11. Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип ІІ- анализ на текст (вж. Списъка 6 )

12. Историческата антропология - постмодерна наука ? : лекция; литература (вж. списъка 1)

13. Представяне на рефератите и оформяне на оценката

Литература по темите:

1. Герт Дресел, Историческа антропология, С., 1996

2. Историци за историята, съст. М.Тодорова, С., 1988

3. Духът на "Анали", съст. Л. Деянова, С., 1977

4. Alan Barnard, History and Theory in Anthropology, Cambridge, 2000

5. Т. Игълтън, Идеята за култура, С., 2003

6. Ф.Бродел , Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип ІІ, С., 1998

Средства за оценяване:

анализ на текстове и реферат