ADMM240 Практики в местното самоуправление

Анотация:

• Студентите ще придобият конкретна представа за структурата и функциите на органите на местно самоуправление в България.

• Студентите ще се запознаят с направленията в публичната сфера, които са ангажимент на местното самоуправление – общински бюджетен процес, управление на общинската собственост, устройство и управление на територията, социални дейности в общината, опазване на обществен ред и т.н.

• Акцентът върху активната страна на местното самоуправление ще подготви студентите за взаимоотношенията както помежду институциите на местно ниво, така и между институциите и други агенти – граждански организации, медии, държавни органи, международни играчи.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• нормативната база и установените практики в местното самоуправление; кои са направленията на дейност на администрацията и общинския съвет; какви организации и звена могат да се обособяват и функционират в местното самоуправление в помощ на кмета и общинския съвет; какви са предизвикателствата пред местното самоуправление и какви решения могат да се вземат;

2) могат:

• да правят анализ за предпоставки, особености и последствия при взимане на решения на местно ниво; да правят аргументирана оценка на работата на местните органи на властта; да преодоляват трудностите в работата на общините, поставяйки се в позицията както на представител на органите на местно самоуправление, така и на потребител на предоставяна от общината услуга.


Предварителни изисквания:
• Обща представа за публичните институции и отношения, системата на публичната администрация и местното самоуправление в България

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Общински съвет – избор, структуриране, правомощия.

Тема 2. Организация и управление на общинска администрация – структура, правила, координация.

Тема 3. Взаимодействие общински съвет – кмет и администрация.

Тема 4. Взаимодействие местно самоуправление – държавно управление, гражданско общество, граждани, медии.

Тема 5. Бюджет и финанси на общината – местни данъци и такси, бюджетен процес.

Тема 6. Стопанска дейност на общината – дружества и предприятия, пазари, публично-частно партньорство, обществени поръчки и концесии.

Тема 7. Управление и разпореждане с общинско имущество – общинска собственост, общински жилища.

Тема 8. Устройство и управление на територията – устойствени планове, ОЕСУТ, контрол по строителството.

Тема 9. Транспорт – организация на движението, паркиране, обществен транспорт.

Тема 10. Социални дейности и здравеопазване.

Тема 11. Екология – управление на отпадъците, зелена система, домашни и безстопанствени животни, земеделски земи и горски фонд, управление на природни ресурси.

Тема 12. Обществен ред и сигурност. Реакции при кризи.

Тема 13. Образование, култура, спорт.

Тема 14. Пряко участие на гражданите в местното самоуправление.

Тема 15. Обществен посредник в общините.

Литература по темите:

Препоръчителна Литература:

1. Европейска харта за местно самоуправление

2. Закон за местното самоуправление и местната администрация

3. Закон за местните данъци и такси

4. Закон за общинските бюджети

5. Закон за устройство на територията

6. Закон за общинската собственост

7. Закон за етажната собственост

8. www.namrb.org

9. www.self.government.bg

10. www.sofia.bg

11. www.sofiacouncil.bg

Средства за оценяване:

тест - 50%

есе - 30%

участие в дискусии - 20%