BUTB204 Управление на допълнителните услуги в туризма

Анотация:

Курсът обхваща проблемите, свързани с управлението на допълнителните услуги в туризма и по-конкретно организацията и менажирането на различните видове развлечения като цел на посещение от страна на туристите. Подробно се разглежда пазарът на развлекателни услуги в най-посещаваните туристически дестинации в света и интегрирането им в комплексния туристически продукт. Целта на курса е студентите да придобият теоретични знания относно структурата и спецификата на допълнителните услуги в туризма и практически опит при тяхното управление.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Видовете развлечения в туризма;

• Спецификата на развлекателната индустрия;

• Пазарът на развлекателни услуги;

• Световните дестинации, предлагащи развлечения;

• Различните концепции, свързани с менажирането на допълнителните услуги в туризма;

2) ще могат:

• Да организират туристически пътувания с развлекателна цел;

• Да проектират продуктите на развлекателната индустрия в туризма


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Тема 1: Туристическа услуга – основни понятия и квалификация. Особености на туристическата услуга. лекция 1 ч.

2 Тема 2: Същност и видове на допълнителните услуги в туризма. лекция 2 ч.

3 Тема 3: Същност и съдържание на развлеченията за целите на туризма. лекция 2 ч.

4 Тема 4: Класификация на развлеченията в туризма. Видове развлечения като цел на туристически пътувания. лекция 2 ч.

5 Тема 5: Туристическите развлечения като цел на посещение от туристите по водещи туристически дестинации. лекция 2 ч.

6 Тема 6: Потребност от туристически развлечения. Диверсификация на туристическите пакети с развлекателна цел. лекция 2 ч.

7 Тема 7: Търсене на туристически развлечения. Туристите като потребители на развлеченията в туризма. Профил. Туристическо поведение. лекция 2 ч.

8 Тема 8: Предлагане на туристически развлечения. Предприятия от развлекателната индустрия. Доставчици на услуги. лекция 2 ч.

9 Тема 9: Функции на мениджмънта и особености му в обслужаването и туризма. лекция 2 ч.

10 Тема 10: Организация на обслужването в туризма лекция 2 ч.

11 Тема 11: Организация на развлеченията в туризма. Концерти. Изложби. Филмови прожекции. Вариетета и спектакли. лекция 2 ч.

12 Тема 12: Управление на атракциите. Същност и съдържание на туристическите аттракции. лекция 2 ч.

13 Тема 13: Туристически дестинации, свързани с развлекателната индустрия – Италия, Франция, САЩ, Холандия, Тайланд, о-в Макао. лекция 2 ч.

14 Тема 14: Управление на развлеченията в градския туризъм /комбиниране на бизнес с развлекателен туризъм/. лекция 1 ч.

15 Тема 15: Управление на развлеченията в зимния (ски) туризъм /комбиниране на спортен с развлекателен туризъм/. лекция 1 ч.

16 Тема 16: Управление на развлеченията във ваканционните селища /клубен туризъм с развлекателна цел/. лекция 1 ч.

17 Тема 17: Управление на развлеченията при водни екстремни спортове /комбиниране на морски и развлекателен туризъм/. лекция 1 ч.

18 Тема 18: Тенденции в развитието на допълнителните услуги в туризма лекция 1 ч.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Божков, А., Изобразително изкуство: видове и жанрове, Наука и изкуство, С. 1999

• Дечева, В., Между идеологиите и хедонизма : Театърът в началото на новия век: Ч. 2., Black Flamingo Publishing, 2014

• Емилова, И., Въведение в туризма, НБУ, С., 2016

• Ополченов, И., Управление качеством в сфере услуг. Учебник. – М.: Советский спорт,

• 2008

• Ильина, Е.Н., Туроперейтинг. Стратегия обслуживания. Учебник.–М.: Ф и С, 2008..

• Недков, С., Музей и музеология, 2002

• Николов, Н., Празниците на българите с легенди и предания, С., 2004

• Рибов, М., Емилова И., колектив, Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008

• Стамов, С., Специализирани видове туризъм, Кота, 2006

• Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С., Управление индустрией туризма: учебное

• пособие. – М.: КНОРУС, 2007

• Списания Хоремаг

• Andersson, Ǻ. E.; Andersson, D. E., The economics of experiences, the arts and entertainment., CABI Publishing, 2006

• Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

• Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

• Howard Hughes, Art, entertainment and tourism, Heinemann Press, 2008

• Kandampully, J., Mok, C., Service Quality Management in Hospitality, Tourism, and Leisure, Psychology Press, 2001

• Moss, S., The Entertainment Industry: An Introduction, CABI Publishing, 2009

• Moss, S., Walmsley, B., Entertainment Management: Towards Best Practice, CABI Publishing, 2014

• Prideaux, B., Moscardo, G., Laws, E., Managing Tourism and Hospitality Services: Theory and International Applications, CABI,2006

• Ritchie, J. R. Brent, Lugosi, Peter, Morgan, Michael, The Tourism and Leisure Experience : Consumer and Managerial Perspectives, Channel ViewPublications, 2010

• Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

• Vinet, М., Entertainment Industry: The Business of Music, Books, Movies, TV, Radio, Internet, Video Games, Theater, Fashion, Sports, Art, Merchandising, Copyright, Trademarks & Contracts, 2005

Средства за оценяване:

1. Текущи оценки – 40 %, формирана от тест

2. Практически задачи – 30 % от текущата оценка

3. Устен изпит – 30% защита на практическата задача

4. Финален изпит - същите изисквания, както при текущото оценяване.

Система на оценяване:

Тест с отворени и затворени въпроси

Скала: 50% - 60% верни отговора – Среден 3

60% - 70% верни отговора – Добър 4

70% - 80% – Мн. Добьр 5

90% -100% – Отличен 6

Практическа задача – по предварително утвърдена тема

Устен изпит - защита на практическата задача пред аудиторията