BUTB003 Семинар: Туристически продукти

Анотация:

Семинарът „Туристически продукти” има за цел да разшири познанията на студентите за факторните условия в туризма, които играят ключова роля за формирането на туристически продукти в конкретни дестинации и които се характеризират с голямо многообразие. В този смисъл е от изключително значение да се проучат и идентифицират природните, икономическите и културно-историческите факторни условия, имащи пряко отношение към туристическия продукт, предлаган в съответната дестинация и от които зависи конкретното развитие на туризма.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Водещите туристически дестинации и факторните условия, определящите тяхното развитие;

2) могат:

• Да анализират природните, икономическите и културно-историческите фактори, осигуряващи развитието на туризма по регионите, определени от Световната организация по туризъм.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ИЗИСКВАНИЯ И ПЛАН НА РАЗРАБОТКАТА:

Студентите в екип, предварително одобрен от преподавателя, избират конкретна туристическа дестинация, намираща се в един от следните региони :

- Африка,

- Северна и Южна Америка,

- Азия,

- Австралия и Океания,

- Европа и Близкия Изток,

и правят характеристика на предлагания специфичен за дестинацията туристически продукт, като обръщат внимание на:

1. Природните и антропогенниресурси за привличане на туристи в конкретнатадестинация;

2. Икономическите условия за развитие на туризма;

3. Инфраструктурата и туристическата суперструктура;

4. Видовете туризъм, практикувани в дестинацията;

5. Традициите в предлагането на туристически продукти;

6. Тенденциите на развитие на туризма в конкретната дестинация;

7. Изводи и препоръки

Обем – 20 страници. Работа в екип.

Литература по темите:

• Рибов, М. и кол., Туристически дестинации, Тракия М, София, 2008

• Мери Анн-Галахар, Мечтаните туристически дестинации, Сиела, София, 2011

• Станкова, М., Осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2010

• Howie F., Managing tourism destination, Thomson Learning, London, 2005

• Hanfove N., The economics tourism destination, Taylor &Francis, 2005

Средства за оценяване:

Презентация на разработката пред аудитория, обсъждане и дискусия.