BUTB300 Основи на управлението

Анотация:

Курсът по “Основи на управлението“ е практически конструиран. Той съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия принципи и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

• да даде “ядро” знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

• да изгради необходимата базова управленска подготовка

• да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

• да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческото развитие на управленската теория и практика

• принципните положения на мениджмънта

• управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

• основните управленски подходи и методи

• въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

• основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

• да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

• да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

• да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

• да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

• да определят стратегическия профил на организацията

• да разграничават лидерство от ръководство

• да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
•студентите трябва да притежават знания и умения по микро и макроикономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Мениджмънт – история и принципи

2 Управленски функции

3 Управленско решение

4 Организационни структури на управление

5 Комуникации в организациите

6 Организационна среда

7 Управленска стратегия

8 Първа текуща проверка - тест върху теми 1-7. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25%.

9 Мотивацията в управлението

10 Ръководство и лидерство. Управление и власт – детерминанти на властта

11 Управленски контрол

12 Управление на конфликтите

13 Екипите в управлението

14 Втора текуща проверка - тест върху теми 8-12. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25%.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Основи на управлението. Мултимедиен електронен учебник, публикуван в уеб-базираната платформа за дистанционно обучение на НБУ – MOODLE, 2015

2. Хаджиев, Кр., Основи на управлението. Електронен учебник, публикуван в информационната система за дистанционно обучение на НБУ – MOODLE

3. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

4. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на двата теста през семестъра, които се провеждат след тема 7 и след тема 12 и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50