BAHR335 Въведение в професионалната среда - първа част /на френски език/

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 90 часа, и има за цел да подготви професионалисти по специфични профили чрез изучаване на конкретен курс на чужд език, който да осигури условия за специализираната им подготовка.

Курсът цели професионално обучение на френски език. Чрез учебното съдържание се формира познавателен опит, базиращ се на усвояване на конкретен терминологичен апарат на френски език, знания за същността на професията и длъжностната характеристика, умения за анализ и самооценка в работата с клиентите. Темите, разглеждани в курса са свързани с професионалната среда, нейното място и роля в предлагането на туристическия продукт. Разглежда се взаимодействието между управленски и изпълнителен персонал и предлагането на хотелиерски и ресторантьорски услуги. Едновременно с усвояване на теоретичните знания, у обучаемите се формират и начални практически умения за общуване на френски език с клиентите.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конкретен терминологичен запас на френски език, свързан с професионалната среда

• Познават спецификата на професионалния френски език в сферата на туризма

2) могат:

• да се изразяват на френски език, използвайки термини от професионалната среда

• да съставят текст на френски език, включващ професионална лексика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Завършен курс BAHR 251Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Bon appétit ! – situations professionnelles au restaurant Лекции, практически занимания 15

2 Parler des produits alimentaires Лекции, практически занимания 15

3 Parler des boissons Лекции, практически занимания 15

4 Etablir des contacts avec les clients

Souvenez-vous Лекции, практически занимания 15

5 On s’appelle ? - se présenter et présenter son métier Лекции, практически занимания 15

6 Un bon conseil ! – informer le client Лекции, практически занимания 15

Литература по темите:

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Méthode de français, CLE INTERNATIONAL

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Cahier personnel d’apprentissage, CLE INTERNATIONAL

S. CORBEAU, CH.DUBOIS, JL.PENFORNIS, L. SEMICHON, HOTELLERIE-RESTAURATION.COM - Méthode de français professionnel, CLE INTERNATIONAL

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО 30%

УСТЕН ИЗПИТ 30%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Задължителна текуща оценка за ПРИСЪСТВИЕ/УЧАСТИЕ (ДА/НЕ)