BAHR332 Въведение в професионалната среда - първа част /на немски език/

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 90 часа, и има за цел да подготви професионалисти по специфични профили чрез изучаване на конкретен курс на чужд език, който да осигури условия за специализираната им подготовка.

Курсът цели професионално обучение на немски език. Чрез учебното съдържание се формира познавателен опит, базиращ се на усвояване на конкретен терминологичен апарат на немски език, знания за същността на професията и длъжностната характеристика, умения за анализ и самооценка в работата с клиентите. Темите, разглеждани в курса са свързани с професионалната среда, нейното място и роля в предлагането на туристическия продукт. Разглежда се взаимодействието между управленски и изпълнителен персонал и предлагането на хотелиерски и ресторантьорски услуги. Едновременно с усвояване на теоретичните знания, у обучаемите се формират и начални практически умения за общуване на немски език с клиентите.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конкретен терминологичен запас на немски език, свързан с професионалната среда

• Познават спецификата на професионалния немски език в сферата на туризма

2) могат:

• да се изразяват на немски език, използвайки термини от професионалната среда

• да съставят текст на немски език, включващ професионална лексика


Предварителни изисквания:

Завършен курс BAHR 252

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Bedarf , Bestellung , Kauf

- bestellen

-Wunsche ausdrucken

-beraten und auswahlen

-buchen und reservieren

2 Im Buro und unterwegs

- nach dem Weg fragen

-Fahrplane verstehen

-Plane und Vorschlage machen

3 Namen ,Daten ,Zahlen , Fakten

-eine Firma beschreiben

-Arbeit organisieren

-Berufe

4 Auf Stellensuche

-vergleichen

-Stellenanzeigen lessen und bewerten

-telefonieren

5 Hotels beschreiben und vermitteln

6 Informationen uber Hoteldienstleistungen, Reklamationen

7 Telefonservice im Hotel

8 Abrechnung,Reklamationen ,Verabschiedung von Gasten

Литература по темите:

Unternehmen Deutsch , Klett

Deutsch im Beruf ,Durr und Kessler

Deutsch im Hotel ,Hueber

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 40%

ПОРТФОЛИО 30%

УСТЕН ИЗПИТ 30%