BAHR334 Въведение в професионалната среда - първа част /на нидерландски език/

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 90 часа, и има за цел да подготви професионалисти по специфични профили чрез изучаване на конкретен курс на чужд език, който да осигури условия за специализираната им подготовка.

Курсът цели професионално обучение на нидерландски език. Чрез учебното съдържание се формира познавателен опит, базиращ се на усвояване на конкретен терминологичен апарат на нидерландски език, знания за същността на професията и длъжностната характеристика, умения за анализ и самооценка в работата с клиентите. Темите, разглеждани в курса са свързани с професионалната среда, нейното място и роля в предлагането на туристическия продукт. Разглежда се взаимодействието между управленски и изпълнителен персонал и предлагането на хотелиерски и ресторантьорски услуги. Едновременно с усвояване на теоретичните знания, у обучаемите се формират и начални практически умения за общуване на нидерландски език с клиентите.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Диан Карагеоргиев  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конкретен терминологичен запас на нидерландски език, свързан с професионалната среда

• Познават спецификата на професионалния нидерландски език в сферата на туризма

2) могат:

• да се изразяват на нидерландски език, използвайки термини от професионалната среда

• да съставят текст на нидерландски език, включващ професионална лексика


Предварителни изисквания:

Завършен курс BAHR 254

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Други

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Hoe laat is het? Vragen naar het uur. De tijd. Half/halve.

2 Hoe lang blijf je? Tijdpreposities. Hoeveelheid. Tijd. Leefdijd. Afstand. Duur. Frequentie. Tijdslimiet. Hoe.

3 Nog een prettige dag! Het wekwoord: рresens.

4 Mag ik u enkele vragen stellen? Scheidbare werkwoorden. De hoofdzin: structuur.

5 Waar is de Naamsestraat, alstublieft? Hulp vragen. De weg vragen en wijzen. Bedanken.

De verwijswoorden “die”en “dat”. Kunnen, mogen, moeten.

6 Kamer te huur. Het pronomen: niet-personen.

Hulp aanbieden. Toekomst. De negatie – “geen” en “niet”.

7 Vlaanderen: de wooncultuur. Graag/niet graag.

8 Wat zeg je?Iets bestellen. Iets/wat en niets.

Zich excuseren. Verwondering uitdrukken.

Afscheid nemen. Houden van.

9 Hebt u iets aan te geven.Iemand vragen iets te doen.Het substantief: meervoud.Het meervoud: onregelmatige woorden.

10 Wat zeg je? Ik versta je niet.Rangorde. De/het hoeveelste.Positie.“Er”: voorlopig subject.“Er”: plaats in de hoofdzin.

11 Ik blijf liever thuis.Vragen naar voorkeur.

Voorkeur/geen voorkeur uitdrukken.Vragen naar instemming. Het adjectief voor het substantief: vorm

12 Hoe vindt je……?Vragen naar een oordeel. Een oordeel geven.Tevredenheid/ontevredenheid uitdrukken.

13 Ja, maar…..Uitleg vragen. Uitleg geven.

Akkoord/niet akkoord gaan. Tegenspreken.

14 De cultuurschok.De inwoners van de Europese unie.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Klare taal!, Jenny van der Toorn-Schutte

Основен курс по нидерландски, Ружица Николова

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 40%

ПОРТФОЛИО 30%

УСТЕН ИЗПИТ 30%