BAHR333 Въведение в професионалната среда - първа част /на английски език/

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 90 часа, и има за цел да подготви професионалисти по специфични профили чрез изучаване на конкретен курс на чужд език, който да осигури условия за специализираната им подготовка.

Курсът цели професионално обучение на английски. Чрез учебното съдържание се формира познавателен опит, базиращ се на усвояване на конкретен терминологичен апарат на английски език, знания за същността на професията и длъжностната характеристика, умения за анализ и самооценка в работата с клиентите. Темите, разглеждани в курса са свързани с професионалната среда, нейното място и роля в предлагането на туристическия продукт. Разглежда се взаимодействието между управленски и изпълнителен персонал и предлагането на хотелиерски и ресторантьорски услуги. Едновременно с усвояване на теоретичните знания, у обучаемите се формират и начални практически умения за общуване на английски език с клиентите.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конкретен терминологичен запас на английски език, свързан с професионалната среда

• Познават спецификата на професионалния английски език в сферата на туризма

2) могат:

• да се изразяват на английски език, използвайки термини от професионалната среда

• да съставят текст на английски език, включващ професионална лексика


Предварителни изисквания:
Завършен курс BAHR 253

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Taking phone calls

Incoming hotel and restaurant calls

Making simple requests

2 Giving Information

Hotel and restaurant location, facilities, prices

Identifying yourself

3 Taking reservations

Opening and closing times

Asking for information

4 Apologizing

Turning down reservations

5 Receiving guests

Processing guests arriving at hotel reception or restaurant

6 Polite requests and responses

In the bar – Requests and offers

7 Instructions

Mixing a cocktail – Instructions in sequence

8 Asking for information

Restaurant – taking orders for aperitifs and starters

9 Asking and explaining

Restaurant – taking orders for main courses

10 Asking and comparing

Restaurant – wine waiter taking orders

11 Presenting information

Restaurant – for cheese / dessert / coffee

12 Recommending

Restaurant – advising guests on wines

13 Dealing with requests

Replying to requests for items in restaurant

14 Describing food

Chef going through menu with trainee

Литература по темите:

Работи се основно по теми от учебника

Highly recommended Rod Revell and Trish Stott

English for the Hotel and Catering Industry Oxford University Press

Student’s book and Workbook

Headway Pre-intermediate Student’s book Oxford University Press

Liz and John Soars Oxford University Press

и други пособия и материали според стартовото ниво на студентите

Средства за оценяване:

Тестове, устни изложения, домашни задания.