BAHR321 Немски език

Анотация:

Дисциплината „Немски език – първи чужд език”цели да запознае обучаващите се с основните граматически правила и съответната лексика.В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с разнообразна тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за изучаваните теми

2) могат:

- да четат и пишат на чуждия език правилно

- успешно да комуникират на чуждия език

- дават информация на чуждия език


Предварителни изисквания:
Знания от предходния курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Wiederholung

Лекции/упражнения

2.Namen ,Zahlen ,Daten ,Fakten

a)Das Mercedes-Benz Kundencenter Bremen;Chrono.data GmbH&Co.KG;Die Arbeitsorganisation in der Rueckware;Drucker und Regale;Was fuer ein Typ bin ich? ;Journal

b)Grammatik-Wie?,Von wo/Wcher?,Wo?,Wochin?;Modalveben-koennen/duerfen,muessen,nicht duerfen;Impeativ mit Sie oder du;Komparativ+ das;Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel,kein -und Possessivartikel

Лекции/упражнения

3.Auf Stellensuche

a)Versicherungen;Welche Stelle passt?;Das Home-Office von Frau Hoerbiger;

Drei Versicherungen,drei Laender;Zwei Staedte;Journal

b)Grammatik- Steigerung:Komparativ,Superlativ;Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel;Komparativ und Superlativ als Attribut

Литература по темите:

Unternehmen Deutsch -Ernst Klett Sprachen ,Stuttgart

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%