BAHR371 Практикум по езикови умения - втори чужд език - руски

Анотация:

Овладяване на необходимия за професионалната квалификация лексикограматичен материал

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• …: граматичните форми,падежни конструкции,управление на глаголите,глаголните времена,изучената лексика …

2) могат:

да извличат пълноценна информация от текст и се опитват да излагат собствени тези. Могат да възприемат жива и механична реч на руски език.

• Умеят да се изразяват правилно писмено,да описват и пишат по зададена тема,използвайки изучената граматика и лексика до момента….


Предварителни изисквания:
Базово ниво – 180 ч

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Поздравления ко дню рождения и С новым годом

2.Мой день и моя семья

3.Мои друзья

Литература по темите:

Уест, Дафни. Научи сам руски. С., 2006.

Димитрова,Стефана. Руска граматика. С., 2003.

Дилевски,Николай. Руска граматика. С., 1985

Липовска,Ана; Гочева,Лиана.Руски език / самоучител в диалози/.С.2004.

Карловска,Аннабела;Гочева,Лиана.Русский язык? Нет проблем!С.1997.

Средства за оценяване:

писмени самостоятелни работи