BAHR370 Практикум по езикови умения - втори чужд език - нидерландски

Анотация:

Курсът се състои от 30 извънаудиторни часа и е едносеместриален. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е :

• разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения, придобити в курсовете ВАНR 254 и ВАНR 362;

• развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Диан Карагеоргиев  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк диапазон от думи ,фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език.

2) могат:

• при слушане да разбират съобщения на един събеседник относно личен опит и събития от ежедневието; да разбират същественото от диалог между няколко участника в обичайна среда; да разбират основното от информация, чута от средствата за масова комуникация с добра акустична характеристика;

• при устна комуникация в директен контакт със събеседник, да продуцират реч, свързана с: пряк обмен на информация по познати теми, изказване на мнение, съгласие, несъгласие; определяне на срещи; телефонен разговор; даване на съвети, предупреждения, съобщения и др.;

• при четене да разбират къси автентични текстове, свързани с нужди от ежедневието, като писма, реклами съобщения, упътване, програма, афиш и др.; да извличат обща и специфична (но предсказуема) информация; да боравят с речник при работа с автентични текстове;

• при писане да пишат бележки, свързани с ежедневни нужди, и писма до близки хора; да изложат елементарен разказвателен текст.


Предварителни изисквания:

• основни знания по нидерландска граматика и лексика, придобити от курсовете ВАНR 254 и ВАНR 362Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Klare taal!, Jenny van der Toorn-Schutte

Основен курс по нидерландски, Ружица Николова

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

УСТЕН ИЗПИТ 50%