BAHR369 Практикум по езикови умения - втори чужд език - английски

Анотация:

Курсът е извънаудиторен, едносеместриален, със зададена практическа задача, което предполага самостоятелна работа и работа в малки групи Основната цел на курса е упражняване и затвърждаване на основната лексика и граматика по общ английски, усвоени в курс ВАНR 253 и уменията за комуникация на ниво А1.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк диапазон от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на английски.

2) могат:

• при слушане да разбират съобщения на един събеседник и същественото от диалог между няколко участника в обичайна среда

• при устна комуникация, да общуват на познати теми, да изказват мнение, съгласие, несъгласие; да водят телефонен разговор и др.;

• при четене да разбират къси автентични текстове, свързани с нужди от ежедневието, да извличат обща информация; да боравят с речник;

• при писане да пишат бележки и писма.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да са усвоили добре материала на курс ВАНR 361

• да имат поне елементарна лексика за обслужване на гост в туристическата индустрияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Следва плана на аудиторен курс BAHR333.

Литература по темите:

Headway Elementary

Liz and John Soars

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други материали свързани конкретно с практическата задача.

Средства за оценяване:

Практическа задача.