BAHR368 Практикум по езикови умения - втори чужд език - немски

Анотация:

Дисциплината „Практикум по езикови умения -втори чужд език- Немски език ”цели да запознае обучаващите се с основните граматически правила и съответната лексика.В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с разнообразна тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

-основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за изучаваните теми

- да четат и пишат на чуждия език правилно

- успешно да комуникират на чуждия език

-дават информация на чуждия език


Предварителни изисквания:
Ниво А1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Unternehmen Deutsch, Klett; Немска граматика,Langenscheidt

Средства за оценяване:

Оценки от домашни работи