BAHR367 Анализ на практика - първи чужд език - немски

Анотация:

Дисциплината „Анализ на практика -втори чужд език- Немски ”цели да развие уменията на студентите да анализират постигнатите практически резултати на съответния език.В курса студентите се научават да съпоставят дейности свързани с тур.бизнес ,да отчитат грешки ,да коригират решения , да построяват правилно въпроси и изречения свързани с туристическа тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

-основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за изучаваните теми

- успешно да комуникират на чуждия език

-дават информация на чуждия език


Предварителни изисквания:
Ниво А1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработка и анализ на курсова работа ,свързана с практика в професионална среда

Средства за оценяване:

Оценка от практически изпит (курсова работа)