BAHR366 Анализ на практика - първи чужд език - френски

Анотация:

Студентите изготвят, по зададен план, подробен анализ на проведената практика в предходния семестър. Те се научават да анализират професионалната среда и работата си в нея и да си служат със съответната терминология на чужд език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да се ориентират в естествената професионална среда на чуждия език

2) могат:

- Да направят анализ на проведена практика на чужд език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно преминат курс BAHR 260 от предходния семестър

• Владеене на френски език на ниво, съответстващо на материята, взета в първите два семестъраФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Задава се от преподавателя, за всеки студент.

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 50 %