BAHR356 Видове клиентела и взаимодействието с нея

Анотация:

Курсът има за цел да изгради познания по особеностите на различните видове клиентела и студентите да могат да изграждат стратегии и техники за взаимодеиствие с цел: удовлетвореност на гостите.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да разпознават различните видове клиенти;

да идентифицират проблемите им

2) могат:

да изграждат адекватно отнощение към различните видове гости с което да спомагат за повишаване на качеството на продавания продукт.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да познават общи страни от националния характер на страни от ЕС, както и базисни познания по психология.

Да са преминали курс по бълг. език

Да са запознати с професионалната среда на бъдещата си професия от преминалите специализирани курсовеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

1 Що е клиент? Компоненти на поведението му лекция

3

2 Какво е да познаваш клиента си. лекция 3

3 Типология на клиента. лекция 3

4 Разлика между клиент и гост. лекция 3

5 Видове гости. лекция 1

6 Особености в психологията на гостите от различни националности. лекция 2

7 Национален характер лекция 1

8 Национално самочувствие. лекция 1

9 Национални чувства. лекция 1

10 Необходимост от познания, свързани с клиентелата в хотелиерството и ресторантъорството:Основно правило-«Клиентът винаги има право!» лекция 2

11 Клиентоориентирани подходи в зависимост от психологическата характеристика. лекция 3

12 Отношение към госта:

- В зависимост:

от тяхната възраст

от техния пол

от общественото им положение.

от здравословните им проблеми.

лекция 10

13

Добрата комуникация с госта- залог за успешно продаване-

Вербална и невербална комуникация.

лекция 3

14 Златните правила за успешна продажба лекция 2

15 Работа с трудни клиенти-адаптивно поведение. лекция 2

16 Гостът през моя поглед лекция 2

Литература по темите:

френски списания и личен проф опит

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%