BAHR354 Организация на ресторантьорството

Анотация:

След успешното завършване на курса студентите трябва да са уверени в познанията си в ресторантьорството, да са усвоили методите за организация и управление в реална среда. Да са способни да ръководят ресторантьорско предприятие, като поемат пълна отговорност за материалната му база и човешкия ресурс.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

2) могат:

• да комуникират качественно с клиента както по вербален така и по невербален начин.

• да водят преговори, в които да предлагат и продават успешно ресторантьорския продукт.

• да създават благоприятна работна обстановка и да мотивират персонала.

• да подбират и оценяват кандидатите за работа.

• да владеят добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант.

• да бъдат поливалентни и да притежават глобален поглед върху работния процес.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да владеят предадената материя от предходните два семестъра, както в теоретичната, така и в практичната и част.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Преговори за продажба на ресторантьорския продукт.

Лекция 6

2 Наемане на персонал в ресторанта. Подбор и оценка.

……………..……………………………………… Лекция 6

3 Организация и управление на човешкия ресурс в системата на обслужване.

……………..……………………………………… Лекция 6

4 Мотивиране на персонала ……………..……………………………………… Лекция 6

5 Организация на работата в ресторанта. Контрол на работния процес

…………..……………………………………… Лекция/ упражнение 6

Литература по темите:

• Сервиране и барманство – Й.Алексиева, С.Стамов,2003 год.,изд.” Матком” София.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване-задание 50%

Практическа задача

Финално оценяване-задание50%

Писмен изпит-50%

Практически изпит-50%