PHOB314 Цифров работен процес във фотографията

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основата на цифровата фотография, цифровизацията на изображението и неговата обработка в конвертиращ софтуер. Ще бъдат разгледани въпроси с управлението на цвета върху значимите за фотографския процес устройства. Разгледан е цифровия работен процес. Включени са и теми за архивирането и опазването на фотографските снимки/проекти след тяхното реализиране.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основата на работата на дигиталната камера и как се получава цифровото изображение. Значението на цвета и неговото управление. Работният процес при цифровата фотография. Запазването и архивирането на получените фотографски проекти

2) могат:

Да боравят безпроблемно с цифровите камери. Да настройват цвят и цветно пространство на камери и монитори. Да съхраняват надлежно получените фотографски проекти.


Предварителни изисквания:
Да имат базисни знач в областта на фотография.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в цифровия свят

2 Устройство на дигиталната камера

3 Файлови формати, значение и предназначение

4 Хистограма, предназначение и ползване

5 Цвят и цветно пространство

6 Управление на цвета, профилиране на монитори

7 Практическо упражнение по създаване на цветен профил

8 Конвертиращ софтуер, видове, предназначение, възможности

9 Конвертиращ софтуер, видове, предназначение, възможности 2

10 Работен процес при цифровата фотография

11 Работен процес при цифровата фотография 2

12 Практическо упражнение по работен процес

13 Архив и каталог на снимки

14 Методи за съхранение на цифровата информация

15 Начини за опазването от погубване на цифровата информация

Литература по темите:

Фотография- Е.Митчел

The Digital Photography Workflow Handbook, Uwe Steinmuller & Juergen Gulbins Steinmueller Photo, 2010

The Practical Zone System, Chris Johnson, Focal Press, 2007

The Manual of Photography, Elizabeth Allen & Sophie Triantaphillidou, Focal Press, 2011

Средства за оценяване:

Тестове и решаване на практически казуси