PHOB607 Фоторазказ

Анотация:

Курс с практическа насоченост, който запознава с основни драматургични компоненти ( сюжет, композиция, конфликт, персонаж, среда, пространство и време, монтаж, мизансцен и др.) и упражнява практическото им използване при създаване на проекти за различни кратки форми (фоторазказ, видео- и дигитално изкуство и др.).

Курсът формира базови теоретични и практически познания в дисциплината, с възможност за бъдещото им задълбочаване.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните аспекти на различните жанрове фоторазказа и видеоарт и връзките му с другите изкуства

2) могат:

Да разработват концепция, проект и сториборд за различни жанрове фото- и видео-разкази

Да реализират фото- и видеопроект


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Визуалните изкуства в новото хилядолетие. Универсалният език.

2. Връзка с другите изкуства. Хронотопът (пространството и времето) в изкуството.

3. Материалът и авторът. Замисъл, тема, идея. Лирични, повествователни и драматични кодове.

4. Поезия и образ. Символ. Импресия. Лайтмотив. Многозначност на универсалните символи. Метафоричният разказ. Тропи. Мит и архетип.

5. Традиционни повествователни стратегии. Сюжет. Композиция. Видове композиции.

6. Драматургичният потенциал. Конфликтът като “пружина на действието”. Видове конфликти. Трагичното, комичното и драматичното като естетически категории.

7. Гледната точка във водене на разказа. Субуктивният разказ. Разминаване между количеството информация на персонажите и зрителя : тайната на “съспенса”.

8. Персонаж. Типизация и индивидуализация. Особености в изграждането на характерите. Външна динамика и вътрешно развитие на героя. Типове характери.

9. Микронаблюдението. Детайлът – знак, символ, индекс. Атмосфера.

10. “Неравнодушната” природа. Типове среда. Видове пространство.

11. Типове неповествователни форми.

12. Жанрът. Жанрови видове.

13. Специфика на късите форми: кондензиран разказ, композиционни асиметрии, моментално разпознаване на героя , новелистичен обрат.

14. Монтажно мислене. Хоризонтален и вертикален монтаж.

15. В търсене на собствен почерк – между фотографската достоверност и условността.

Литература по темите:

1. Визуалните изкуства в новото хилядолетие. Универсалният език.

2. Връзка с другите изкуства. Хронотопът (пространството и времето) в изкуството.

3. Материалът и авторът. Замисъл, тема, идея. Лирични, повествователни и драматични кодове.

4. Поезия и образ. Символ. Импресия. Лайтмотив. Многозначност на универсалните символи. Метафоричният разказ. Тропи. Мит и архетип.

5. Традиционни повествователни стратегии. Сюжет. Композиция. Видове композиции.

6. Драматургичният потенциал. Конфликтът като “пружина на действието”. Видове конфликти. Трагичното, комичното и драматичното като естетически категории.

7. Гледната точка във водене на разказа. Субуктивният разказ. Разминаване между количеството информация на персонажите и зрителя : тайната на “съспенса”.

8. Персонаж. Типизация и индивидуализация. Особености в изграждането на характерите. Външна динамика и вътрешно развитие на героя. Типове характери.

9. Микронаблюдението. Детайлът – знак, символ, индекс. Атмосфера.

10. “Неравнодушната” природа. Типове среда. Видове пространство.

11. Типове неповествователни форми.

12. Жанрът. Жанрови видове.

13. Специфика на късите форми: кондензиран разказ, композиционни асиметрии, моментално разпознаване на героя , новелистичен обрат.

14. Монтажно мислене. Хоризонтален и вертикален монтаж.

15. В търсене на собствен почерк – между фотографската достоверност и условността.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Мартен М. – Езикът на киното”, София, Наука и изкуство, 1962

Киарини Л. – Изразни средства на филма”, София, Наука и изкуство, 1967

Фрейлих С. – Кинодраматургия”, София, Наука и изкуство, 1972

Найденова В. – Екранизацията – вечен спор”, София,Наука и изкуство, 1992

Милев Н. – Драматичният екран”, София, Народна култура, 1995

Крумов К. –Поетика на киното”, София, Агата-А, 2000

Проп В. Морфология на приказката. - София, 1995.

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Манов, Божидар. - Теория на киноизображението .– С., 1996

Найденова В. – “Съвременният киносвят”, Дружество „Гражданин”, 2006

Милев Н. – “Теория за елементите на киното”, София, Университетско изд-во “Св. Кл.Охридски”, 1998

Шапиро, Майър. – Художник, общество, стил. – С. 1993

Кракауер, Зигфрид – Природа фильма – Реабилитация физической реальности, М., Искусство, 1974.

Пазолини, Пиер Паоло – Езикът и думите, сб. Из историята на филмовата мисъл, част ІІ, Наука и изкуство, С., 1988.

Митри, Жан, - из “ Естетика и психология на киното”, сб. Из историята на филмовата мисъл, част ІІ, Наука и изкуство, С., 1988.

Аристотел – За поетическото изкуство, Софи-Р, 1993.

BRITT, David, ed. – MODERN ART. – Bulfinch, 1989

RUSH, Michael. – NEW MEDIA IN LATE 20TH CENTURY ART. – London, 2001

REES, A.L. – A HISTORY OF EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO. – London, 2002

HALL, Doug, AND FIFER, Sally JO - ILLUMINATING VIDEO - New York, 1991

ELWES,Catherine – VIDEOART - London, 2005

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа – 80%

Публична защита – 20%

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ

Писмен изпит

Презентация/защита

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Семинарите, които включват анализи на сценарии и филми, обсъждане на самостоятелните работи, прожекции на филми и дискусии, изискват активност от страна на студентите.

Самостоятелните работи са разработване на сценарии, изготвяне на стори-борд и фотоси по предварително зададени теми.