CMIM341 Стаж: Кризисен мениджмънт

Анотация:

Стажът по „Кризисен мениджмънт“ представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на професии, свързани с анализ, организация и управление при кризи.. Стажът се провежда в Министерства, агенции, организации и фирми като част от националната система по кризисен мениджмънт или в изследователски звена на НБУ

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Стажът протича в рамките на 1 месец/четири седмици/

Институцията, в която се провежда стажа представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 120 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.


Предварителни изисквания:
Департамент „Национална и международна сигурност“:

1. Организира провеждането на стажа на студенти от Магистърска програма “Кризисен мениджмънт и Интернет технологии.” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, държавни агенции, частни агенции и неправителствени организации, провеждащи обучения, анализи свързани с управление при кризи.

2. Запознават се студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

Средства за оценяване:

Предствяне на Реферат/отчет за проведения стаж