CMIM304 Управление на знание в системите при кризи

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност.

В лекционния курс се разглеждат основни въпроси, свързани с общата теория на управление на знание в социалните системи при кризи.

Активните форми на обучение дават възможност за придобиване на умения за работа в сложна и рискова среда.На тези занятия се следи за творческото прилагане на придобитите знания и развитие на аналитичното мислене и се провежда текущ контрол с цел осигуряване на ритмично овладяване на учебния материал.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основи на общата теория на управление на знание в социалните системи при кризи. Детайлите на теорията на кризисния мениджмънт, нормативната база, принципите и методите за ръководство и управление на системата;Реда за действие на органите и центровете за управление и на знанието при различните етапи на ескалация на кризите.

2) могат:

Да планират, организират и провеждат на дейности по управление на знанието при кризи; Да заемат експертни и ръководни длъжности в националната система за управление на кризи и в международни структури и организации;Да извършват консултантски услуги и участват при създаването, усъвършенстването и обсъждането на нормативната база касаещи управлението на знанието при кризи;Да преподават и развиват научна дейност в областта на кризисния мениджмънт.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Национална архитектура на сигурността.

Интернет платформи в кризисния мениджмънт

Обща теория на кризите.

Колективни системи за управление на кризи и извънредни ситуации.

Управление на риска в Интернет.

Конфликтни комуникации в политиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Знанието като част от инструменталния елемент на системите.

2 Елементарна клетка на функциониране на системите/организациите.

3 Управление на знанието от критично значение за системите/организациите.

4 Въвеждане в метода за описание на онтологии.

5 Прилагане на метода за описание на онтологии в управлението на знание в системите при кризи.

6 Езици за създаване на онтологии.

7 Кризи и знания.

8 Прилагане на управлението на знание в системите/организациите.

9 Управление на жизнения цикъл на знанието в контекста на управление при кризи.

10 Подход за управление при кризи, базиращ се на управлението на знание.

11 Процесът на развитие на знание и управлението при кризи.

12 Правно нормативно осигуряване на управлението на знания при кризи.

13 Стратегии за управление на знание с оглед предотвратяване на кризи.

14 Управление на знанието.

15 Управление на знание в системите при кризи

Литература по темите:

1 Знанието като част от инструменталния елемент на системите.

2 Елементарна клетка на функциониране на системите/организациите.

3 Управление на знанието от критично значение за системите/организациите.

4 Въвеждане в метода за описание на онтологии.

5 Прилагане на метода за описание на онтологии в управлението на знание в системите при кризи.

6 Езици за създаване на онтологии.

7 Кризи и знания.

8 Прилагане на управлението на знание в системите/организациите.

9 Управление на жизнения цикъл на знанието в контекста на управление при кризи.

10 Подход за управление при кризи, базиращ се на управлението на знание.

11 Процесът на развитие на знание и управлението при кризи.

12 Правно нормативно осигуряване на управлението на знания при кризи.

13 Стратегии за управление на знание с оглед предотвратяване на кризи.

14 Управление на знанието.

15 Управление на знание в системите при кризи

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 60 40

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20 60