CMIM302 Защита на особено важни обекти и елементи на критичната инфраструктура

Анотация:

Курса на обучение към Департамент Национална и международна сигурност „Защита на особено важни обекти и елементи на критичната инфраструктура” е нов и е предназначен да въведе студентите в механизма на прилагане на мероприятията по превенция и защита/МПЗ/и процеса на определяне на елементите на критичната инфраструктура, на Европейска критична инфраструктура и определяне на стратегическите обекти и дейности имащи значение за националната сигурност на България. Провеждането на курса ще се построи върху богатата европейска и национална нормативна база, като ще се обърне особено внимание на защитата от вредните въздействия и управление на рисковия потенциал на зачестилите природни бедствия и други рискови фактори в усложнената външна и вътрешна среда за сигурност. Специално внимание ще се обърне на субектите за сигурност определени със закон да провеждат превантивния контрол и мероприятия по защитата. Обект на изучаване са особено важни обекти и елементи на критичната инфраструктура и процеса на защитата. Предмет на изучаване са органите оторизирани да откриват заплахите, елиминират и управляват риска, изпълняващи мероприятията по превенция, защита и отстраняване на щетите при вредни въздействия.

Предложеният лекционен курс има добра логика и последователност в усвояването на материала. Цели на обучението са запознаване на обучаемите с нормативната база, субектите на сигурност, и оптимизиране на процеса на защита на особено важни обекти и елементи на критичната инфраструктура.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

 Захари Бисеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават знания и умения:

1) знаят и разбират:

• важността на защитата на инфраструктурата и стратегически обекти и дейности.

• мястото на критичната инфраструктура и стратегически обекти и дейности в Системата за национална сигурност.

• познават инструментариума за защита на критичната инфраструктурата и стратегически обекти и дейности.

2) могат, организират и прилагат:

• мислят практично, реално и оперативно в състояние на недостиг на време и нарастване на обстановката.

• обективно и точно да оценяват обстановката при зададен казус или ситуация от гледна точка на спазване на приоритетите на защитата.

• могат да конструират защитата на обекти и елементи от КИ.

• могат да работят заедно с граждански и военни субекти.

• да организират и насочват информационните потоци, осигуряващи информационния елемент от противодействие на заплахата.

• да изграждат лидерски способности и поведение, базирано на разбирането за широка експертна база при противодействие на заплахите.

• да могат да организират обучение на персонала, стопанските субекти, ръководния и изпълнителен състав на обектите и елементите на КИ по въпросите за защита от вредни въздействия на рискови фактори.

• да организират подготовката и преглед за готовността на елементите и обектите от критичната инфраструктурата за минимизиране на щетите от вредни въздействия.

• могат да организират и провеждат цялостния процес на провеждане на мероприятията по превенция и защита/МПЗ/ от рискови фактори на КИ и стратегически обекти и дейности.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат представа за критична инфраструктура, Европейска критична инфраструктура и стратегическите обекти и дейности .

• Основни субекти на сигурност по отношение на защитата на критична инфраструктура и стратегически обекти и дейности.

• Теория и практика на Системата за национална сигурност.

• Специализирана осведоменост за системите на обектова сигурност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

І МОДУЛ: Необходимост от определяне на критична инфраструктура /КИ/, Европейска критична инфраструктура /ЕКИ/,стратегически обекти и дейности.

1. Анализ на нормативните документи и политиката на ЕС за защита на критичната инфраструктура. лекция 2 часа

2. Анализ на националното законодателство на България по защита на критичната инфраструктура /КИ/ .Стратегически обекти и дейности. лекция 2 часа

3. Експертна терминология. Процедура за установяване и означаване на КИ и ЕКИ.

лекция 2 часа

4. Методология за оценка на критичната инфраструктура. Идентифициране на елементите на КИ – секторен анализ.

лекция 2 часа

5. Оценка на уязвимостта на елементите от КИ по отношение на специфични заплахи лекция 2 часа

6. Оценяване на негативни последици от вредни въздействия и определяне на риска.

лекция 2 часа

7. Аспекти за построяване на сценарии за процеса по установяване и означаване на КИ.

практическо занимание 2 часа

ІІ МОДУЛ: Организация на защитата на КИ и обезпечаване на сигурността на стратегическите обекти и дейности.

8. Нормативна база на обезпечаване на сигурността на КИ и стратегически обекти и дейности. Експертна терминология. лекция 2 часа

9. Субекти на сигурността за обезпечаване на защитата на КИ и стратегически обекти и дейности. лекция 2 часа

10. Организация на защитата на КИ и стратегически обекти и дейности. Направления на защитата. практическо занимание 2 часа

11. Прагматични аспекти на организацията на информационната защита. лекция 2 часа

12. Особености в построяването и обучението на физическата охрана. Особености на техническата защита на обектите. лекция 2 часа

13. Антитерористични мерки. Обучение на персонала и длъжностни лица за добиване на антитерористични способности.

практическо занимание 2 часа

14. Идентификация, характер и оценка на заплахите за КИ и стратегическите обекти и дейности. практическо занимание 2 часа

15. Анализ на взаимозависимости и разпространение на ефекти в критична инфраструктура.

практическо занимание 2 часа

Литература по темите:

Основна литература:

1. Александров, В., Изменение на климата: влияние върху обществото и околната среда. Земята – неспокойната планета, С. 2008 г.

2. Анализ на готовността на органите на централната и местна власт за реагиране при бедствия. Доклад на междуведомствената работна група, назначена със заповед № Р-9 / 23.01.2008 г. на министър-председателя на Р. България. Проект, С. 2008 г.

3. Балева, Д., Икономически аспекти на защитата при бедствия. Годишник – 2/2012 г. ВА”Г.С.Раковски”,София 2012 г.

4. Балева, Д., Л. Стоев., Анализ на междусекторно и трансгранично влияние на обектите от Европейската критична инфраструктура. Годишник- 2/2012 г. ВА”Г.С.Раковски”,София 2012 г.

5. Бахчеванов, Г. Национална концепция за участие на Република България в операции по поддържане на мира. Издателство на ВА, С., 1999.

6. Бахчеванов, Г. и М. Манев, Р. Русева. Операции в отговор на кризи. Издателство “Софттрейд”, С., 2005.

7. Близнаков, В. Политиката за сигурност и отбрана на Република България – приоритети и предизвикателства през 2006 г. Военен журнал, 2006, №

8. Берберова, Р., Р. Гюров., Природни бедствия, система за превенция и национална сигурност, Кръгла маса, Двадесет години бизнес в сигурността, НБУ, София, 2010

9. Бисеров, З., Система за сигурност на административно-териториалната единица, Монография, Военно издателство, София 2016

10. Бисеров, З.,Защитата на населението при бедствия , аварии и катастрофи-елемент от системата за национална сигурност, Юбилейна международна научна конференция” Десет години образование по сигурност в НБУ” НБУ, София 2013

11. Бисеров, З., Участие на органите на местната власт в управлението при извънредна ситуация, Кръгла маса”Проблеми на сигурността и възможностите за решаването им в местното самоуправление”, Сборник научни доклади и съобщения, НБУ, София 2013

12. Бисеров, З., Способности на ръководството на АТЕ за провеждане на мероприятията по превенция и защита на населението и инфраструктурата в светлината на Закона за защита при бедствия, Кръгла маса с чуждестранно участие”Реформи в системата за Национална сигурност на Република България” НБУ, София 2014

13. Бисеров, З., Критичен поглед на системата за защита на населението и инфраструктурата, списание “Сигурност” брой 8, 9, София 2014

14. Бурджиев, Ст. Важни аспекти на политиката в областта на намаляване на риска и последиците от бедствия и аварии с природен и техногенен характер, Седма международна конференция”Сигурността в Югоизточна Европа” София 2010

15. Василев, Г., Ангелов, В., Хаджиева, Т. Защита при ядрен и радиационен тероризъм, С. 2007 г.

16. Велкова, Л.,Мичев С., Социално-икономически аспекти на сигурността, учебник Национална и междунарна сигурност, сп. Геополитика, бр. 2, 2010 г.

17. Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”, (Приет с ПМС №678/29.10.2008 г.), С. 2008 г.

18. Георгиев, Г., Опасни явления, ситуации и събития за населението и

19. инфраструктурата, С. 2008 г.

20. Георгиев, Г.,”Състояние на дейностите за защита на населението и инфраструктурата” Научна конференция “Изграждане на сигурност, базирана на знания-предизвикателства и възможности, ВА”Г.С.Раковски”,София 20010 г.

21. Гюров, Р.,Стратегически анализ на риска, Юбилейна международна научна конференция” Десет години образование по сигурност в НБУ” НБУ, София 2013

22. Димитров,М. Милушев. Л., Визия за изграждане на национална ситема за управление при кризи бедствия и други извънредни ситуации, Научна конференция “Изграждане на сигурност, базирана на знания-предизвикателства и възможности, ВА”Г.С.Раковски”,София 2009

23. Димитров, А. Насоки за развитието на полевата медицинска помощ при кризи от невоенен характер, С. 2010 г.

24. Доклад на Прокуратурата на заседание на Министерски съвет на 01.12. 2014, София,

25. Доклад на Световната банка. “ Застраховка срещу климатичните промени”

26. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Разработване на методологии за създаване на планове за защита при бедствия и система за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”, (Документ на МДПБА), С. 2007 г.

27. Иванав, В. Интелигентна отбрана за национална сигурност. С., Боряна-Груп, 2014

28. Иванов, Хр. Действия на полицията в кризисни ситуации. Сб. Управление на кризи от техногенен, природен и екологичен характер в съвременните условия. С., Горекс Прес, 2004

29. Иванов А. „Седемдесет години защита на населението”, Доклад на главния директор на главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита”–Министерство на държавната политика при бедствия и аварии,С.2006 г.

30. Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации, “Бяла книга по Гражданска защита на Р. България”, Научен проект № 12 по Работната програма за 2004 г. на НКС при ПКЗНБАК, С. 2004 г.

31. Инструкция № Iз-2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения

32. Камарашев, Г. Евакуация на хора при бедствия и аварии. В.Т., ВИ, 2012,

33. Концепция за националната сигурност на Република България, приета с Решение на 38-то НС от 16.04. 1998 г. ДВ,бр. 46, от 22.04.1998 г.

34. Лазаров, В., Някои тенденции в глобалната и регионалната геополитика през 2010 г, сп. Геополитика, бр. 2, 2010 г.

35. Маринов, Р., Кризисен мениджмънт, С., ВИ,1999

36. Мариновски, К. Дейност на полицията при бедствия и аварии. С., Самва, 2002.

37. Манев М., Русева Р. Управление при кризи. С. 2005 г.

38. Мардиросян, Г. Природни бедствия и екологични катастрофи. Изучаване, превенция, защита, С. 2007 г.

39. Методология за разработване на Плана за защита при бедствия на общинско ниво. Предварителни крайни резултати, С. 2007 г.

40. Милина, В., Новата среда на енергийната сигурност, сп. Военен журнал, бр. 3, 2013 г.

41. Милушев, Л. Методически аспекти на планирането на действията при кризи и бедствия, Втора национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, С., 09.11.2007 г.

42. Милушев, Л.,С. Милушева.,Гражданската сигурност-политики и изграждане на единна система за управление, Международна научна конференция, НБУ, Софиия 2010

43. Мисия, стратегически цели и основни приоритети на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии. (Документ на МИС), С. 2008 г.

Европейски нормативни актове

1.Директива на Европейския Съюз от 23 Октомври, 2001 г. за въвеждане на Механизъм на общността за улесняване на засиленото сътрудничество при помощните интервенции на гражданска защита;

2.Директива СЕВЕЗО No. 82/501 ЕЕС за контрол на опасностите от големи аварии в промишлеността, които могат да станат при определени производствени дейности и ограничаването на последствията от тях за хората и околната среда;

3.Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г., установяваща рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите;

4.Директива 2007/60/ЕО Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за оценката и управлението на риска от наводнения;

5.Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Директива Seveso II);

6.Директива 2008/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита.

Национални нормативни актове:

Закон за защита при бедствия;

Закон за Министерството на вътрешните работи;

Закон за ДАНС

Закон за ВС

Закон за водите;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за устройство на територията;

Закон за отбраната и въоръжените сили;

Закон за здравето;

Закон за безопасно използване на ядрената енергия;

Закон за държавните резерви и военновременни запаси;

Закон за културното наследство;

Закон за горите;

Закон за енергетиката;

Закон за защита от вредното въздействие на химически вещества;

Закон за здравното осигуряване;

Закон за храните;

Закон за лечебните заведения;

Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;

Международна конвенция по растителна защита;

Закон за ветеринарномедицинската дейност;

Закон за животновъдството

Закон за управление при кризи /отменен 2009 година/;

Подзаконови нормативни актове

Национална програма за защита при бедствия 2009 – 2013 г.

Наредба № Iз-553 от 12.03.2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи.

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 5 от 2009 г.).

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 81 от 2012 г.).

Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита, приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 19 от 2013 г.).

Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на КСЗ, приета с Постановление № 60 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.).

Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.).

Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерски съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 20 от 2012 г.).

Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 103 от 2012 г.).

Наръчник за оценка на риска и съществените изисквания към обема и съдържанието на експертизите на потенциално опасните обекти (ПОО) /Разработен в рамките на Проект „Сигурна България” на ПРООН

Правилник за прилагане на закона за Министерството на вътрешните работи;

Правилник за прилагане на закона за ДАНС,

Правилник за прилагане на закона за ВС,

Наредба на Министерския съвет на РБ от 27.03.2009 г. за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита;

Наредба на Министерския съвет на РБ от 20.01.2009 г., изменена от 21.01.2011 г. за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуалните средства за защита;

Наредба 14 на МОСВ и МЗ от 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места;

Наредба № 9 на МОСВ, МЗ (ДВ бр. 46/1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух;

Постановление № 18 на Министерският съвет (МС) на Република България (РБ) от 01.02.2011 г. за установяването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита;

Наредба № Iз-3147 от 12 декември 2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи;

Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия от 07.04.2009 г.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 30% 30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20% 20% 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50% 50% 50%