CMIM301 Методика за разработване на проекти по кризисен мениджмънт

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност: теоретични аспекти на проблематиката-6 часа. Дискусии, работа в групи и практически занимания на студентите по предварително зададени теми-24ч.

Цели:

• Да се запознаят студентите с методиките за разработване на проекти в сферата на кризисен мениджмънт

• Да придобият умения за анализ на актуални проблеми и кризи, като прилагат Интернет технологии

• Да се формират компетенции за разработване на собствени проекти в група по кризисен мениджмънт, базирани на отворен тип, мрежови платформи.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Европейски и международни модели за структуриране на елементите при разработване на проекти по кризисен мениджмънт

• Характеристиките на основните Интернет мобилни приложения, използвани за реакция в реално време при кризи и извънредни ситуации.

2) могат:

• Да разработват самостоятелни проекти като използват

предимствата на Интернет технологии

• Да защитават публично своите проекти по време на конференции и семинари


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Базови знания за модели на кризисен мениджмънт и опита в Европа и света.

• Умение да работят в екипи и група при решаване на проблемни ситуации

• Познават основни Интернет платформи, използвани при кризисни ситуацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Базови модели на кризисен мениджмънт, автори, методики, анализ на проекти разработени от водещи институти по света

Информационни стратегии и Интернет технологии, използвани за анализ на бизнес и мениджърски проекти. База данни, разработвани от водещи специализирани агенции за реакции при кризи и извънредни ситуации

Характеристики, проблемни области на разработените Интернет и мобилни платформи използвани в сферата на кризисен мениджмънт/ushahidi, relief web, ideascale/

Информационен и комуникационен мениджмънт структура, принципи и развитие на практиката в Европа и Северна Америка, изучаване на международния опит

Интернет анализ на комуникационни подходи, структури и решения за преодоляване на кризи.

Европейски и световния практики по реализиране на проекти за управление на рискове и кризи, екстремални ситуации

Методика за въвеждане на База данни, свързани с проекти по кризисен мениджмънт в системата „Мудъл“ и социални платформи от типа на stumblupon.

Формулиране на темата на проекта, разработване на идеята, поставяне на цели, задачи и потенциални резултати

Сравнителен анализ на опита на европейски агенции, уеб-портали и центрове, относно комуникационните и мениджърски подходи за управление на кризи и рискове.

Вземане на решения, свързано с комуникациите за преодоляване на кризисни проблеми и конфликти.

Методологична рамка на Интернет проекти, свързани с екстремални, кризисни и проблемни комуникации

Разработване на информационен план, анализ на потенциални аудитории, регистриране на домейни и създаване на работни профили на екипите в популярни социални, кризисни платформи

Подготовка на проекта за публикуване и популяризирането на тематиката в публичното и медийното пространство

Разработване на проекти, платформи и мрежи ориентирани към кризисни извънредни ситуации

Публично представяне на студентски проекти по кризисен мениджмънт

Литература по темите:

Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт. Информационни стратегии и Интернет платформи Нов Български Университет , 2015г.

Маринов, Руси.Стратегически комуникационен мениджмънт, Сиела, 2005г.

Fink, Steven. Crisis management. American management association. NY.1986.

Peter Ruff, Khalid Aziz. Managing Communications in a Crisis. 2003 - Business & Economics

Jennex, Murray E. Crisis Response, Management, and emerging information system. Critical applications. by IGI Global, 2011, USA.

Handbook of risk and crisis communications.Edited by Robert L.Heath, H.Dan O'Hair.First published 2009, by Routledge, UK.

http://www.slideshare.net/kriznekomunikacije/risk-and-crisis-comm-handbook

Lerbinger, Otto. The crisis manager. facing Disiaters, Conflricts and failures. 2th Edition. 2012 by Routledge. New York Taylor&Francis. amazon.com for Kindle edition.

Средства за оценяване:

Тестове-30%

Анализ-20%

Проект-50%