EEKM310 Стаж: Оценка и контрол на околната среда

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Стажът се провежда във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена към департамента и БФ: Лаборатория по природни бедствия и рискове или Лаборатория по гемология.

Подробности за стажа (рамкови договори с външи иституции, изисквания за провеждане и оценяване и др.) - в Мудъл

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р
проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Натрупване на практически умения и опит


Предварителни изисквания:
Да са покрити изискванията на програмата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Департамент "Природни науки":

1. Организира провеждането на стажа на студентите от програмата.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

Стажът протича от четири до шест седмици.

Институцията, в която се провежда стажа, представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж със съответната продължителност на ръководителя на стажа след неговото приключване.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

СТАЖ 50%

ЗАЩИТА 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Стажът се провежда във външна институция или в УПИЗ-ите към БФ и департамента. Необходимо е да бъде издадена и служебна бележка с оценка от тютора, под чието ръководство студентът е изкарал стаж.