EEKM307 Оценка и контрол на горските системи

Анотация:

АНОТАЦИЯ: От екологическа гледна точка, горските екосистеми, като природни се очертават с голяма стабилност, богато биоразнообразие, висока производителност, голямо рекреациоонно значение, както за отделния човек, така и за човечеството като цяло. Специфичността на горските екосистеми ги определят като един от най-съществените климаторегулиращи и средообразуващи фактори на планетата. По тази причина, методите за оценка и котрол върху горските екосистеми са от съществено значение за бъдещото развитие и оцеляване на човечеството, ето защо, в краткия курс на дисциплината EEKM307 „Оценка и контрол на горските системи”, ще бъдат разгледани основните функции на горски екосистеми и факторите, които ги обуславят, основите принципи на експертните оценки и контрол върху отделните функции на горите, като важен фактор за здрава и устойчива околна среда.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Янчо Найденов  д-р
гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студенти ще имат необходимия минимум от знания, свързани :

- основните термини и понятия, свързани с дейностите по Оценка и контрол на горските системи

- с организационната структура на системите за общата и специфичната оценка и контрол на горските екосистеми и техните функции;

- с особеностите на горите, като част от биосферата и като основен климаторегулиращ и средообразуващ фактор на планетата, както и оценката и контрол на тези специфични функции на горските екосистеми;

- с методиката и практиката на Оценката и контролът на горските системи;

- с методите на оценка и контрол върху основните биотични и абиотични фактори влияещи върху горите

След завършването на курса студентите ще могат да прилагат някои изследователски методи за оценка и контрол върху горски екосистеми; да използват активно познанията си в следващи образователни равнища и при мониторинга и контрола върху развитието на горските екосистеми.


Предварителни изисквания:
Студентите включени в изучаването на курс EEKM307 Оценка и контрол на горските системи трябва да имат необходимия минимум от знания по :

- обща екология и горски екоситеми;

- основи на природните и антропогенни екосистеми, оценка и контрол върху екосистемите;

- да имат необходимия минимум знания по строежа на горските екосистеми и характеристика на основните им структурни елементи;

- да са запознати добре с с екологическите, социалните и икономически функции на горските екосистеми и факторите които въздействат върху тяхното формиране и развитие;

- замърсяване на околната среда и въздействие му върху горските екосистемиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предмет, задачи, методология и основни термини свързани с научната дисциплина EEKM307 Оценка и контрол на горските системи .

2. Нормативна уредба на дейностите по оценка и контрол на горските екосистеми.

3. Екологическа роля на горските екосистеми, оценка и контрол върху екологическата функция на горските екосистеми и факторите, които я обуславят.

4. Оценка върху влиянието на горските екосистеми върху валежите, влажността на почвата и подпочвените води и контрол върху факторите които определят хидроложката и противоерозионната функция на горите.

5. Оценка и контрол върху рекреационната и оздравителна функция на горските екосистеми и факторите които я обуславят.

6. Класификация и оценка на различните видове гори от гледна точка на рекреацията. Контрол върху рекреационното натоварване на горските екосистеми.

7. Оценка на ролята и мястото на горите в развитието на селското стопанство, контрол върху факторите които обусляват средообразуващите функции на горските екосистеми.

8. Експертна оценка върху състоянието и продуктивността на горските екосистеми, контрол върху рационалното и устойчиво използването на горските ресурси.

9. Оценка върху икономическата роля на горите и контрол върху многофункционалното им стопанисване.

10. Класификация на горските ресурси, оценка на продуктивността на горските месторастения и контрол върху състава на горските екосистеми.

11. Оценка и контрол върху динамиката на ползването на горите и методи за оптимизиране на ползването.

12. Оценка на взаимодействието между горските екосистеми и ловното стопанство, контрол върху ловностопанските мероприятия, регулиране и оптимизиране на дивечовите запаси..

13. Експертна оценка на ловните трофей и контрол върху международния ловен туризъм.

14. Възможности за развитие на международно сътрудничество в областта на горското стопанство, експертна оценка и контрол върху международните проекти.

15. Експертна оценка и контрол върху многофункционално стопанисване на горите

16. Анализът и контролът върху състоянието и динамиката на развитието на горските екосистеми, като основа на лесоустройствените програми.